ཁྱེད་ལ་དགོས་པའི་བཙལ་འབྲས་མ་རྙེད། དགོངས་དག་ཞུ། ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར0ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ0.032ཡིན།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།