ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར41,549ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.779 ཡིན།

3-on-3 basketball_ཡོངས་འཛིན་གླུ་དབྱངས།

1
གཉན་པོ་གཡུ་རྩེའི་སྐད་སྐུར།(3)
ཤེར་བསྟན།
2
ཁྲོ་རྒྱལ་དང་འཇང་སྲས།<3>
ངག་དབང་དགེ་ལེགས།
3
རྟ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཇོག<3>
ངག་དབང་དགེ་ལེགས།
4
དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ཁྲིད་བཞུགས་སོ།། བསེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། 3
5
མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ། 3
རྒན་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།
6
གཉན་པོ་གཡུ་རྩེའི་སྐད་སྐུར།(3)
ཤེར་བསྟན།

https://music.yongzin.com..... དེ་བས་མང་།

3-on-3 basketball_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

དྲ་ལམ་སློབ་ཁྲིད། རི་བོ་གངས་ཅན་གྱི་མཛེས་ལྗོངས། 3
རིག་པའི་སྡིངས་ཀ སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་རིགས་མཐུན་ཐ་སྙད། 3
དམངས་དོན་ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ། 3

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

üC-3- L%- 5 K-NEÈc-CÈE-3<- ($- :PR 2There are over twenty students who like to play basketball. r%-...Ã-§‰E-Oÿ-Tí…c-R-P, BÈc-P-\"C-3- 29R.- 0<-E"-ˇN-TKÈP, 2Those basketball players have very long legs....܉-TÈ:A- PE-Oÿ-»-G"Cc, basketball | r%- lJ.- %R- = R, || That new basketball costs more than I can afford

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

üC-3- L%- 5 K-NEÈc-CÈE-3<- ($- :PR 2There are over twenty students who like to play basketball. r%-...Ã-§‰E-Oÿ-Tí…c-R-P, BÈc-P-\"C-3- 29R.- 0<-E"-ˇN-TKÈP, 2Those basketball players have very long legs....܉-TÈ:A- PE-Oÿ-»-G"Cc, basketball | r%- lJ.- %R- = R, || That new basketball costs more than I can afford

མཐོང་དཀོན་པའི་དམངས་སྒོར3ཅན་གྱི་རིན་ཐང་ག་ཚོད་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་སྒོར3ཅན་དེ1955ལོའི་ཟླ3ཚེས1ཉིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཤིང་། དུས་དེར་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སུའུ་ལེན་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ལམ་ཕྱོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྐབས་དེར་སུའུ་ལེན་གྱི་རྒྱུན་སྤྱོད་དངུལ་ལོར་ནི་དངུལ་ཐང3ཅན་ཡིན་པས། རང་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་དངུལ་ཐང་མ་ལག་དེ་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་བ་རེད།

ཟླ3པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རིམས་ནད་གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་རེད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཟླ3པའི་ཚེས6ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བསྡོམས་པས་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ80651ཡོད་པ་དང་ཚེ་འདས་ནད་པ3070ཡོད། ཟླ3པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ99ཡིས་མང་དུ་

མུན་བདུད3_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

3D ངོ་སྤྲོད། མུན་བདུད3ནི་པའོ་ཞུའེ་རོལ་རྩེད་ཀུང་ཟིས་གསར་སྤེལ་བྱས་པའི་དྲག་རྩལ་དང་འཁྲབ་བྱའི་མི་སྣའི་རིགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་རོལ་རྩེད་ཅིག་ཡིན་ལ། མུན་བདུད3ནི་མུན་བདུད2ཀྱི་མཐུད་བསྒྲིགས་ཡིན་པ་དང་། རོལ་རྩེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་མུན་བདུད2པའི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྗེས་ཀྱི་མུན་ནག་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

https://baike.yongzin.com.....

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ།(ཨང3པ)_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སྤྱི་ལོ1988ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས3ཉིན། ཁྱབ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་། ལག་བསྟར་དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ1988ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས10ཉིན། འགྲེམས་བསྒྲགས་ཆ་འཕྲིན། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང3པ། 《ཆུ་ལམ་དོ་དམ་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

https://baike.yongzin.com.....

ཐེམ་ཆེན་རྫོང་ཁྲལ་དོན་ཅུའུ་ཡིས“3+3+6”གི་རྣམ་པས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉི་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་དོན་འཁྱོལ་

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། རྒྱལ་ཁབ་ཁྲལ་དོན་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུའུ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་ཁྲལ་དོན་ཅུའུ་ཏང་ཨུ་ཡིས་མཐོང་ཆེན་དང་། སེམས་ཞིབ་མོས་འཆར་འགོད་བྱས་པ་དང་། ཅུའུ་ཡོངས་ཀྱི་གོང་འོག་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉི་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དྲིལ་སྒྲོག་ཐད་བྱེ་བྲག་གི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་།

3%ལྷག་ཙམ་ཟིན་པ།

འདི་ནི་ཉོ་ཚོང་བས་ཨ་རིའི་ཉིའུ་གཡོད་ཀྱི་འཛིན་ལོར་ཉོ་ཚོང་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པ།

ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉི་ཤུ་པའི་སྙན་ཞུ་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ཆིག་བརྒྱ་མ།3

11རང་རྒྱལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ལྷག་གི་ཉོ་ཚོང་གྲོགས་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་ནས། དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚོང་གི་བསྡོམས་འབོར (འཛམ་གླིང་གི་ཨང་དང་པོར) སླེབས་པ་དང་། ཕྱི་དངུལ་འགུག་པ་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་མ་དངུལ་འཇོག་གྲངས་འཛམ་གླིང་གི་མདུན་གྲལ་དུ་སླེབས་ཡོད་པས།

ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉི་ཤུ་པའི་སྙན་ཞུ་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ཆིག་བརྒྱ་མ།3

11རང་རྒྱལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ལྷག་གི་ཉོ་ཚོང་གྲོགས་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་ནས། དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚོང་གི་བསྡོམས་འབོར སླེབས་པ་དང་། ཕྱི་དངུལ་འགུག་པ་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་མ་དངུལ་འཇོག་གྲངས་འཛམ་གླིང་གི་མདུན་གྲལ་དུ་སླེབས་ཡོད་པས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།