ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར7ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.377 ཡིན།

སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

༌༎ཨི་བི་གི་དང༌། ཛོད་ག་ཀོ་དང༌། ཛིར་ན་བ་ལུངྐ་དང༌། ཨནད་ཀོ་ཐ་ཀ་པུ་ཤིང་དང༌། ཨ་ཛནད་དང༌། ཚ་གནད་དང༌། དེ་དག་ན...། བན་ཛ་དང༌། ཤྱ་ར་དང༌། སུའུ་ར་ས་དང༌། ས་མུཛྫ་དང༌། ཨནད་ཀ་དང༌། ཏིཀྵྞ་ཕ་ལ་དང༌། ཏིཀྵྞ་བལ་ཀ་དང༌། དེ་དག་ནི་གཡེ...ང་བ་ནི། ཐུག་པ་འདག་གུ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱའོ༎ཨོ་ད་ན་དང༌། ཨནད་བཾ་དང༌། བོ་ཛ་དང༌། ཨ་ཧ་ར་དང༌། ཨ་ཤ་ན་དང༌། དེ་དག་ནི

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

K…-`È-a‰c-_T-T\E-RÈ-/ti lo shes rab bzang po/ tillop'ada, 988-1069.¶ K…-a…-_c-R-/ti shi ras pa/ Tishi Repa...lugs/ the system of the mah'asid [d]ha ghantap'ada.¶ x…`-T"]…-î-/dril bu'i rgya/ bell mudra.¶ x…

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།