ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར14ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.3 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

…-W`-/rgyal bu rgyal byed kyi tshal/ Jetavana Grove.¶ î`-T"-£…E-RÈ-/rgyal bu snying po/ Gyalbu Nyingpo... î`-q‰N-l…-W`-/rgyal byed kyi tshal/ Jetavana Grove.¶ î`-q‰N-ôCc-/rgyal byed lcags/ the iron rod...na gnas pa'i sde/ Sangha Dwelling in Jetavana Grove.¶ î`-q‰N-W`-CPc-/rgyal byed tshal gnas/ Jetavaniya

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

íÈE-C…-UE]-BÈEc-?-»-c-F"E-VU-`c-U‰N, UE_-UÈ, sweet || Sugar is sweet. @-_-P…-UE_-UÈ-^…P, UE`-GCc, to become...c-CaÈc-Pc-_…-`-uÈC-UÈ-pŸE-, CaÈC-@ township || What township are you from? mÈN-P…-CaÈC-@-CE-Pc-^ÈE-...people’s right to select the leader of their township. CaÈC-C]Ã-NRÈP-RÈ-]N‰Uc-R-P…-U…-NUEc-l…-B‰-NTE-^…P

རྩི་ཤིང་གི་སྲོག་རླུང་སྦྱིན་སྟངས་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

གོ་བདེ་ཙམ་བརྗོད་ན། Sugar ཀ་ར་ཡིན། ཀ་རའམ་མངར་རྩི་དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་མི་ཚོས་ཀ་ར་དང་མངར་རྩི་བཟའ་བ་ལྟར་ཤིང་སྡོང་གི་ཀྱང་ཟས་ལྟར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པ་སོགས་ཆོས་ལུགས་ཁག་ཅིག་གིས་རྩི་ཤིང་ལ་ཚེ་སྲོག་ཡོད་པར་འདོད་པས་མ་ཚད། རྩི་ཤིང་གིས་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་གལ་ཆེའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལེགས་སྐྱེལ་འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི། དབུག་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།