ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར39ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.316 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

village house; a city-dwelling/a townhouse.¶ uÈE-m‰_-/grong khyer/ city. 1. city, town. 2. samsara...grong khyer/ Magical city; symbolic letters are a magical city. Note: Magical city of sign script because...that interrupts the city [of samsara]¶ uÈE-m‰_-ò-R-/grong khyer lnga pa/ city of five cities.¶ u

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་བསྡུས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

going to the city of Damascus? 2. What happened when Saul was on his way to the city of Damascus? ...language to talk. The people said, "Let’s build a city with a tall tower to show how won- derful we are...the tower and scattered to every land. And the city was named Babel, which means "confusion." From

ན་གོར་མོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 格尔木市、格市 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Geermu city,Golmud city སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀྱི་རིགས་དབྱེ། གྲོང་ཁྱེར་རིམ་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ། མངའ་ཁོངས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

https://baike.yongzin.com.....

གྲོང་ཁྱེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 城市 དབྱིན་ཡིག city རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། མི་གྲངས་མང་བོ་འདུས་པའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལྟེ་བའམ་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་དང་རིག་གནས་དར་རྒྱས་ཆེ་སའི་གནས་ཀྱི་མིང་སྟེ། པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 2.བརྡ་དག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་ལས། བཟོའི་བྱེ་བྲག་བཅོ་བརྒྱད་ཚང་བ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ཟེར་ཏེ་ཝ་ར་ཎཱ་སི་ལྟ་བུ།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།