ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར7ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.461 ཡིན།

བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བརྡ་ཆད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

驱ལྷེནེ序 Driver འདེད་ȉལ་Ɏ་རིམ། 1331 驱ལྷེ器 Drive ȉལ་ཆས། 1332 ཌཱགཻཾརྨོ印 Cancel Printing པར་བ

རྔ་བ་ཧུང་ཡོན་གནམ་གྲུ་ཐང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 阿坝红原机场 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Aba Hongyuan Airport འཕུར་སྐྱོད་ཁུལ་གྱི་རིམ་པ། 4C མཚོ་འཕགས། སྨི3535 གནས་ཡུལ། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་ཧུང་ཡོན་རྫོང་ལུང་ཟི་ཐང་དུ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ཁྱོན། མུའུ2888

སྲ་སྡེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 硬盘 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Hard Disk Drive བསྡུས་མིང་། HDD གོ་དོན། དེ་ཡང་སྲ་སྡེར་ནི་རྩིས་འཁོར་གྱི་སྣོད་ལྟ་བུ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་དང་རྩ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་སོགས་སྲ་སྡེར་ནང་དུ་བཞག་ཡོད་པས། དེ་ནི་རྩིས་འཁོར་གྱི་ཅ་ལག་འཇུག་སའི་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན། དེས་ན་ནང་གསོག་དང་སྲ་སྡེར་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཞེ་ན། ནང་གསོག་ནི་ལས་གཞི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་སྟེགས་བུ་ལྟ་བུ་དང་། སྲ་སྡེར་ནི་ལས་གཞི་དེ་འཇུག་སའི་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སོ་སོའི་བྱེད་ནུས་དང་བཀོལ་སྤྱོད་ཐད་

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།