ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར46ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.273 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Trugolho, at Lake Manasarovar.¶ t‹c-°È-üÈ-/khrus sgo lho/ Trugolho, on the banks of Lake Manasarovar...banks of Lake Manasarovar. See Elephant Trunk.¶ ÇE-¶-/glang sna/ Elephant Trunk, near Lake Manasarovar...Unheated Lake, a naga [of that name living in the lake. ]¶ U-xÈN-R]…-UWÍ-/ma drod pa'i mtsho/ Lake Manasarovar

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

sky seemed to touch the distant waters of Qinghai Lake. NDÿE-¢ÈP-RÈc-UWÈ-¢ÈP-RÈ]Ã-S-UM]Ã-UWÈ-B-`-]m‹N-^ÈN-R-]x...È-_‰N, G"-ì`, swimming || Swimming in Qinghai Lake is something I greatly enjoy. UWÍ-¢ÈP-RÈ]Ã-PE-... fishing work || He did fishing work at Qinghai Lake for ten years before moving to Xining. \…-`…E-Oÿ-$/

ཞི་ཧུའུ་མཚེའུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 西湖 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། West Lake Cultural Landscape of Hangzhou West Lake ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ། ཀྲུང་གོ ཁོངས་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར། གནས་མཚམས། 30°14′45″N

https://baike.yongzin.com.....

ཁན་ཚ་ཅ་མཚེའུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 勘察加湖保护区 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Kamchatka Lake གནས་ཡུལ། ཨུ་རུ་སུའི་ཤར་མཐའི་ཁན་ཚ་ཅ་ཕྱེད་གླིང་། ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་དང་གྲུབ་ཚུལ། ཨུ་རུ་སུའི་ཤར་མཐའི་ཁན་ཚ་ཅ་ཕྱེད་གླིང་ནི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན། ཕྱེད་གླིང་སྟེང་གི་ཁན་ཚ་ཅ་མཚེའུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཏེ། མེ་རིའི་མཛེས་ལྗོངས་དང་། སྣ་མང་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།