ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར27ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.377 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

CFP-]zE-/gcan 'phrang/ border guards.¶ CFP-]zE-T-/gcan 'phrang ba/ border guards.¶ CFP-ÆE-/gcan...extremes. 3. [syn. `"E-TZ…-- ] all the border regions, the four border regions. UM]-TîN-.¶ UM]-TZ…-/mtha'...; believed to be near Gorakhpur close to the border of India and Nepal.¶ @⁄-a]…-î`-RÈ]…-T"-/ku sha'i

བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

སྤ始引རྫུནེ序 border མཐའ་མཚམས། ཁྲོནྡྷི border size མཐའ་Ȍོམ་ཆ་ེȘང་། ཁྲོ框སྨ小 - 325 - border style མ...ང་། ཁྲོ框སྨ小 border size མཐའ་Ȍོམ་མདེ་པ། ཀྨཾཁྲོ框 no borders མཐའ་Ȍོམ་བཟོ་Ȩ། ཁྲོ框样式 border style མཐའ་ཐག...མཐའ་མཚམས། border ཁྲོནྡྷི框 མཐའ་Ȍོམ། bounding box ཁྲོ框 མཐའ་Ȍོམ། borders ཁྲོ框སྨ小 མཐའ་Ȍོམ་ཆ་ེȘང་། border size

ནང་སོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 内哨,总管 དབྱིན་ཡིག border soldiers, border troops རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། སྔོན་དུས་བོད་ཡུལ་གྱི་དཔོན་པོའི་གོ་ས་ཞིག་གི་མིང་། 2.དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། གོ་གནས་ཤིག་སྟེ། དེང་སང་གི་མགྲོན་གཉེར་དང་འདྲའོ།

ཞིང་ཚིགས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 塍,田埂 དབྱིན་ཡིག the border of a field རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། ཞིང་ལ་ཆུ་གཏོང་བ་སྟབས་བདེ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ལས་པའི་མཚམས་གཅོད་བྱེད་དེ་རྣང་མ། 2.བོད་ཡིག་ཚིག་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཞིང་ཁའི་མཚམས། 3.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། ཞིང་ཁའི་མཚམས་སམ་མུ་ཚིགས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།