ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར9ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 2.785 ཡིན།

དབྱང་འགྱུར་སོར་ལོག་འགྱུར་འབྱུང་།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

2KCl+3O2↑ ③H2+ Cl2 2HCl ④NaCl+H2SO4==NaHSO4+HCl 关键:1)正确判断各反应物、生成物各元素的化合价及其变化;2)凡是有化合价升降的化学反应都是氧化还原反应... ● ● ● ● ● ● ● ● ● +17 ● མཇུག་འབྲས། HClགྱི་གྲུབ་ཚུལ་སྟེང་ལྟོས་ན་འདྲེས་འགྱུར་བྲིན་འཕེལ་འག...FeCl3 KMnO4 最低价态:只具有还原性 如: KI H2S Zn HCl 中间价态:既具有氧化性又有还原性 如: FeCl2 S Cl2 CO 规律:

སྐྱུར་གྱི་རྫས་འགྱུར་ངོ་བོ་ཅི་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

 དཔེར་ན། HCl+NaOH=NaCl+H2O H2SO4+Ba(OH)2+BaSO4↓+2H2O 5.སྐྱུར་དང་ཚྭ་འགར་འགྱུར་འབྱུང་བྱས་ནས་ཚྭ་གསར་བ་དང་སྐྱུར་གསར་བ་ཐོན་པ། དཔེར་ན། HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3 H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl

རྫས་འགྱུར་ཚུལ་དང་འདྲེས་འགྱུར་བྲིན།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

གཅྲིགའདྲེས་འགྱུར་རྫས། 1.གློ་དློན། དཔྲེར་ན:O2、 H2、 H2O、 HCl、 MgCl2 སློགས། གཞྲི་རྒྱུའྲི་རགས་དང་གྲངས་ཀ་ལྲེབ་སྲ...(4)在化合物中规定,氧元素显-2价,氢 元素显+1价。 (5)化合物中,正负化合价代数和为0。 HCl H2O CO2 NaCl +1 -1 +1 -1+1 -2 +4 -2 1.འབྲེལ་ཡློད

རྒྱུན་མཐོང་གི་བུལ་དང་བུལ་གྱི་རྫས་འགྱུར་ངོ་བོ་ཅི་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

NaOH+HCl=NaCl+H2O Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O 4.ཞུ་རུང་རང་བཞིན་གྱི་བུལ་དང་ཞུ་རུང་རང་བཞིན་གྱི་ཚྭ་གཉིས་འགྱུར་འབྱུང་བྱས་ནས་བུལ་གསར་པ་དང་ཚྭ་གསར་བ་ཐོན་པ། 1.བུལ་ཞུ་ཁུ་དང་སྐྱུར་བུལ་སྟོན་བྱེད་རྫས་འགྱུར་འབྱུང་བྱེད་ཐུབ། NaOHདངCa(OH) 2ཞུ་ཁུ་ཡིས་རྒྱ་སྨུག་གི་རྡོ་དྲེག་ཚོད་གཤེར་སྔོན་པོར་བསྒྱུར་བ་དང་།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།