ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར9ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.258 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

on, Vidyadharas"Sign Transmission and Great Masters'Oral Transmission.¶ T@]…-â-TÈ-G‰-/bka'i rnga bo...…C-/mkhas pa nyer gcig/ Twenty-one Adepts. Masters of the Mind Section and Space Section of Dzogchen...thob brgyad bcu bzhi/ eighty-four Accomplished Masters/siddhas.¶ u‡T-MÈT-Tî‡N-F"-ë-TZ…-/grub thob brgyud

བོད་སཾ་ཆོས་ཚིག་ཤན་སྦྱན་དེབ་ཆུང་།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Various Deities 8 Later Masters 9 Various Kings 11 Non-Buddhist Masters 11 Gods 11 Famous Mahāsiddhas...Mahāsiddhas and Tantric Masters 12 Eight Vidyādharas 13 Names and Places Associated with Guru Padamasambhava...{:-ýë-gÜ-gÜ- Kṛkrī12 f-$,-0è+- Aśoka Non-Buddhist Masters ?$-0Ü#- Akṣapāda (Naiyāyika) #6è#-6,- Kaṇāda

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།