ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1,746ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.811 ཡིན།

Anna Lee Fisher, M.D. (female)_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཁམས་པའི་དགའ་ཚལ།m ༼རྒྱ་སྐད། ༡༠.༡༨༽
འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

a) Peter, he, Tom b) Mr. Lee, he, Mr. Smith c) Rose, she, Helen d) Miss White, she, Mrs. Green...A leather boots 2 foot of a mountain female (female yaks) (&) roasted barley mixed with butter...horses sheep ' ! ) 2. yak female yak & female male # ' # 3. roasted barley mixed

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

a) Peter, he, Tom b) Mr. Lee, he, Mr. Smith c) Rose, she, Helen d) Miss White, she, Mrs. Green...A leather boots 2 foot of a mountain female (female yaks) (&) roasted barley mixed with butter...horses sheep ' ! ) 2. yak female yak & female male # ' # 3. roasted barley mixed

Leeཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་ནི་ལུས་རྩལ་ཚོང་རྟགས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

Leeཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་གིས་སྟབས་བདེའི་བྱ་ཐབས་ཐོག་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་རྨི་ལམ་དེ་མངོན་གྱུར་ཡོང་བར་བྱས་ཡོད། ཨ་རིའི་གྲགས་ཅན་གྱི་ཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་ཚོང་རྟགས་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ལོ་ངོ100ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་། Leeཉིའུ་ཙའེ་གོས་ཐུང་གིས་ཐོན་རྫས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ཐད་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དྲང་ཐིག་དྲས་དྲུབ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས།

ཨའེ་ལུ་སེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཏེ་ཁེ་ས་སི་སློབ་ཆེན་ཨན་ཏེ་སེན(M . D. Anderson)འབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིམས་འགོག་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་དང་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་རིམས་འགོག་སྨན་བཅོས་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་རེན། ཁོང་ནི་ཧོ་ཧྭ་ཏེ་ཤིའུ་སི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་སུའོHHMIཡི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2012ལོར་སླེབས་སྐབས། སྤྱི་ལོ2012ལོར་ཏེ་ཁེ་ས་སི་ཀྲོའུ་བཙུགས་སློབ་ཆེན་གྱི་M.D.Andersonའབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་

https://baike.yongzin.com.....

གཞི་གྲངས་རིགས་གྲས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Sum,average,-total,Class,day,month,Student-name,tan,lotus-1-2-3,BASIC,li-ling གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངོ་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིང་སྟེ། M.D.John,¥123,3D64,A>B རྒྱུན་ཚད་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བར་ཕྱེས་ཡོད། དཔེར་ན། 12 0 -3ནི་ཧྲིལ་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན་པ་དང་། 4.6-1.23ནི་དངོས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། ‘a’ ‘d’ནི་ཡིག་རྟགས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་རྒྱུན་ཚད་ནི་ཡིག་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།