ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར3ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.102 ཡིན།

མདའ་འཕེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 射箭 དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་། Archery མིང་གཞན། མདའ་རྩལ། སྙན་ཞུའི་ས་ཁུལ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྲོ་ཚང་རྫོང་། ཆོག་མཆན་བཀོད་པའི་དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ2008ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས8ཉིན། འཕེལ་རིམ་ལོ་རྒྱུས། མདའ་འཕེན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པ་དང་།

https://baike.yongzin.com.....

མདའ་རྩལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 射箭 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Archery ཁོངས་གཏོགས། ལུས་རྩལ་རྣམ་གྲངས་ཁྲོད་ཀྱི་མདའ་རྩལ། འགྲན་ལུགས། མི་སྒེར་གྱི་འགྲན་སྡུར་དང་ཚོགས་པའི་འགྲན་སྡུར། ངོ་སྤྲོད། མདའ་རྩལ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་བ་དང་། དང་ཐོག་རྔོན་ལས་དང་དམག་འཁྲུག་སོགས་སུ་སྤྱོད་པ་ཡིན། སྔར་མདའ་བ་ཚང་མ་རྔོན་པ་ཡིན་པ་དང་།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།