ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར13ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.686 ཡིན།

ཕུད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 髻,上部,开除 དབྱིན་ཡིག 1.the first portion of food, crops 2.exclusive of, not including 3.leave alone, leave aside རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། (བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག)①ནང་ནས་ཕྱིར་འབྱིན་པའམ་ཕར་བསྐྲད་པའི་དོན་ཏེ། ར་ནང་ནས་ལུག་ཕྱི་ལ་ཕུད་ནས་རྩྭ་སར་འཚོ།

དྲིལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 搓拢,卷,收束 དབྱིན་ཡིག combining, adding, including རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། ①(བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པ་སྐུལ་ཚིག)<ཀ>ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕྱུགས་ཐར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་འཚོས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།