ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར36ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.821 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

something chess stay hotel. draw( )& dance& & talk 0 walk. song sing( ) visit! such...) decide street- dirty 55 happy dance&& Text A New Flat ') ))& )' - )/ )+%$ 6( )'...a look at the flowers, pick them d) go to the dance, take the children there (B) -Were there any

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

something chess stay hotel. draw( )& dance& & talk 0 walk. song sing( ) visit! such...) decide street- dirty 55 happy dance&& Text A New Flat ') ))& )' - )/ )+%$ 6( )'...a look at the flowers, pick them d) go to the dance, take the children there (B) -Were there any

བྲོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག1.味 2. 跳舞,游艺,娱乐 3. 立誓,发誓 དབྱིན་ཡིག1.a type of dance from Eastern Tibet to dance totaste that tastes different རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། 1.①གཙོ་བོར་མཆོང་ལྡིང་བྱེད་པའི་གར་གྱི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་།

ཆེས་ཐོག་མའི་གློག་རྡུལ་རྩིས་འཁོར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 世界上第一代电子计算机 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། The first electronic computer གསར་གཏོད་པ། ཡུའེ་ཧན •ཨ་ཐཱ་ནཱ་སུའོ་ཧྥུའུ(Atanasoff) གསར་གཏོད་དུས་ཚོད། 1946ལོར། མཚམས་སྦྱོར། (ཨའེ་ཉི་ཨ་ཁུ)གློག་རྡུལ་རྩིས་འཁོར་གྱིས་སྐར་ཆ་གཅིག་ལ་སྣོན་རྩིས་ཐེངས5000ངམ་ཡང་ན་བསྒྱུར་རྩིས་ཐེངས400རྒྱག་

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།