ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར260ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.754 ཡིན།

ག་ནོན་སྙེག་ཟློས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ངོ་སྤྲོད། ག་ནོན་སྙེག་ཟློས་ཟེར་བ་ནི་སྣེ་ཁྲིད་རྣམ་ཐར་གྱི་དབྱངས་མཇུག་སྒྲ་གདངས་དེ་རམ་སྐྱོར་གདངས་གནས་ཁྲོད་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་ལན་སྤྲོད་རྣམ་པའི་སྒྲ་བརྩེགས་ཀྱི་སྙེག་ཟློས་ཤིག་ཡིན་ལ། རྗེས་སྣོན་རྒྱན་དབྱངས་རྣམ་པས་གྲུབ་པའི་སྙེག་ཟློས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ག་ནོན་སྙེག་ཟློས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྒྲ་བརྩེགས་སྙེག་ཟློས་དེ་རིགས་ནི་ལྷ་མོའི་རྣམ་ཐར་ནང་གི་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་མ་ཟད་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་གཤིབ་གདངས་ཀྱི་རྩལ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས།

https://baike.yongzin.com.....

ནོན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཟས་ཀྱིས་ལྟོགས་མགོ་ནོན། དགྲ་ལ་ཞེས་སྡང་གནོན་ཐབས་མེད། ཁོང་ཁྲོ་མར་མནན་ལྟ་བུ། 2.བརྡ་དག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་ལས། གནོན་པ་པོས་ནོན་ཞིག་ལྟ་བུ། 4.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། [ཐ་དད་པ] མནན་པ། མནན་པ། ནོན། སྟེང་ནས་འོག་ཏུ་ཤུགས་ཀྱིས་བརྫིས་ཏེ་འགུལ་དུ་མི་འཇུག་པའམ་གཞོམ་པར་བྱེད་པ།

ལེ་པན་ནོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་བབ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆགས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

དེ་ཡ་གླིང་གི་ལྷོ་ནུབ་དང་ས་དཀྱིལ་རྒྱ་མཚོའི་ཤར་འགྲམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། བྱང་ཤར་དུ་སི་རི་ཡ་ཡོད་ལ། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཕ་ལི་སི་ཐན་མཆིས། མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཁྱོན50%ཡན་ནི་རི་བོ་ཡིན་པ་དང་། ཆུ་བོ་ཧ་ཅང་མང་། ཆེས་འབབ་རྒྱུན་རིང་བའི་ཆུ་བོ་ནི་ལི་ཐ་ཉི་གཙང་བོ་ཡིན། ནམ་ཟླ་ནི་ས་དཀྱིལ་རྒྱ་མཚོའི་གནམ་གཤིས་སུ་གཏོགས་པ་དང་།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

lesson, David, listen to the recording d) David, listen to the recording, Peter, read newspaper Exercises...a cup of # tea4 nice9 about) & floor recording # Text Mary Cooper This is Mary. She’s from...university j) sister t) recording 7. Write the correct verbs in the blanks

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

lesson, David, listen to the recording d) David, listen to the recording, Peter, read newspaper Exercises...a cup of # tea4 nice9 about) & floor recording # Text Mary Cooper This is Mary. She’s from...university j) sister t) recording 7. Write the correct verbs in the blanks

མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་གསུམ་གང་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

༎ རྒྱུ་ཡི་དུས་ན་དེ་ཉིད་སྒོམ༎ ངེས་པའི་དོན་གྱི་ལམ་ཆེན་ཡིན༎ ཞེས་སོ༎ 2.ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། མཚན་ཉིད་ལ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་བསྒོམས་ཀྱང་ས་བཅུ་ལས་མ་ནོན་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་མ་ཐོབ། སངས་སྔགས་དབང་བསྐུར་གདམས་ངག་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ས་དང་པོའི་བདེན་པ་མཐོང་། བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པས་ས་བརྒྱད་པ་ནོན

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།