ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར7ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.657 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

crowded3 high cover snow mainly 5 German4 Latin dry consonant living language barley...The languages of the other countries come from Latin, which was spoken in Italy 2,000 years ago. ...______________________________________ 16) Is Latin a living language?_____________________________

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

crowded3 high cover snow mainly 5 German4 Latin dry consonant living language barley...The languages of the other countries come from Latin, which was spoken in Italy 2,000 years ago. ...______________________________________ 16) Is Latin a living language?_____________________________

ཚ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ནམ་ཟླ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 热带海洋性气候 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Tropical zone maritime climate སྔོ་ཁེབས་ཀྱི་རིགས། ཆར་ཆུ་མང་བའི་ཚ་རྒྱུད་ནགས་ཚལ། ཚབ་མཚོན་གྲོང་ཁྱེར། ཙན་དན་རི་བོ་དང་མའེ་ཨ་སྨི། ཧ་ཝ་ན་བཅས་ཡིན། ངོ་སྤྲོད། ཚ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ནམ་ཟླ་ནི་འཕྲེད་ཐིག་ལྷོ་མ་དང་འཕྲེད་ཐིག་བྱང་མའི་ཏུའུ་བཅུ་ནས་ཉི་ཤུ་ཉེར་ལྔའི་བར་གྱི་གཏན་རླུང་ཁུལ་གྱི་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་

https://baike.yongzin.com.....

དན་ཁྲ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 篦麻子 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Castor bean Latin མིང་གཞན། རུས་སྦལ་རྒྱབ། གནྡྷ་རྦྷ་བ་ཧ་སྟ། ཨ་རཎྜ། དྲི་ལག་པ། སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ། ས་བོན་ནམ་འབྲས་བུ། སྡེ་ཁོངས། ཤིང་སྨན་གྱི་སྡེ། སྐྱེ་དབྱིབས། 《འཁྲུངས་དཔེ》ལས། དནྡ་ཁྲ་བོ་ཞེས་བྱ་བ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།