ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར5ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.088 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

' Conversation A. Hello, Tom. * B. Hi, Betty. A. This is my sister, Helen. - 9 B. Glad to...204. She lives with another girl. Her name is Betty Brown. She is from the United States. She studies...day. 5) There is a watch in the small box. 6) Betty Brown lives with Mary. 7) They go to bed at half

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

' Conversation A. Hello, Tom. * B. Hi, Betty. A. This is my sister, Helen. - 9 B. Glad to...204. She lives with another girl. Her name is Betty Brown. She is from the United States. She studies...day. 5) There is a watch in the small box. 6) Betty Brown lives with Mary. 7) They go to bed at half

ཝེ་ལེན་སི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 贝蒂•威廉斯 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Betty Williams མཚན་ཧྲིལ་བོ། པེ་ཏི•ཝེ་ལེན་སི། རྒྱལ་ཁབ། ཨ་མེ་རི་ཁ། འཁྲུངས་ཡུལ། ཨིར་ལན་བྱང་མའི་པེ་ཨེར་ཧྥ་སི་ཐུ། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། སྤྱི་ལོ(1943.5.22-2020.3.17) བསླབ་གནས།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།