ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར41ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.971 ཡིན།

ཀྵུ

align=justify> ཀྵུ7782ཀྵུ15148000ཀྵུ7000ཀྵུཀྵུཀྵུཀྵུ'《》ཀྵུ

ཀྵུ

align=justify> ཀྵུ7782ཀྵུ15148000ཀྵུ7000ཀྵུཀྵུཀྵུཀྵུ'《》ཀྵུ

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

bring, brought ( ) ( together' musical) sound black( period music die meeting successful...____________ meat. 19) My family has a big black yak hair ____________ that we use in summer. ...lake in it. ( ) (2). 0 I don’t like black tea. (4 )) some any Have some tea, please

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

bring, brought ( ) ( together' musical) sound black( period music die meeting successful...____________ meat. 19) My family has a big black yak hair ____________ that we use in summer. ...lake in it. ( ) (2). 0 I don’t like black tea. (4 )) some any Have some tea, please

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

as well as navy, rust and black were cut away from the body, imparting fluidity and fun. 0 ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Rufus 2015-08-15 04:46:45 What's the exchange

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

your little black dress. Once again the Duchess has provided us with ample inspiration ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Michale 2016-01-28 15:47:58 How much does

ཐང་ནག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 黑雕,马尾松。 དབྱིན་ཡིག black pine(a species of pine tree) རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་བྱ་རྒོད་ཀྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྒྲོ་ནག་པོ་ཡིན། 2.བོད་ཡིག་ཚིག་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། ①བྱ་རྒོད་ཐང་ནག

གནག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 黑牛,恶毒,黑色 དབྱིན་ཡིག 1.black 2.malicious, spiteful 3.cattle, livestock རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། ①སྒོ་ཕྱུགས་བ་ལང་དང་འབྲི་གཡག་མ་ཧེ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང་། ②(བྱེད་མེད་ལས་ཚིག)ཞེ་སྡང་ལངས་པའམ་རྫིག་ཉམས་བསྟན་པ་སྟེ། ངོ་གནག་ནས་སྡིགས་མོ་བྱས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།