ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར30ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.34 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

tÈc-U-PC-UÈ-/khros ma nag mo/ Black Wrathful One, Black Lady of Wrath, Fierce Black Goddess; black Vajra Yogini...B-B-U"-B-PC-UÈ-/kha kha mu kha nag mo/ Black Kakamukha, Black Raven- head.¶ B-B-UÈ-/kha kha mo/ bitter...nag/ 1. Black Garuda. 2. eight-legged lion.¶ m⁄E-PC-m⁄E-t-/khyung nag khyung khra/ Black and multicolored

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

1. David Black speaking. 3 ; 3 David Black 2.have a word with … "… " ...& 0 K 8 ; Conversation A. Hello. David Black speaking. May I have a word with Jane? B. I’ll...a few days ago -When was she here? c) Miss Black, arrive, twenty minutes ago -A moment ago. d)

མིའི་རིགས་རླངས་སྒུལ་དུས་རབས་སུ་བསྐྱོད་དུ་འཇུག་མཁན་ནི་སུ་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

Black,约瑟夫布莱克)ཡང་ཡོད། ཆེས་ཐོག་མར་རླངས་སྒུལ་འཕྲུལ་འཁོར་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་ནི་ཝ་ཐེ་མིན་ཡང་། ཁོང་གིས་དེའི་སྔོན་གཏེར་དོང་ནས་ཆུ་འཇིབ་བྱེད་ཀྱི་ཉིའུ་ཁོ་མོན་རླངས་སྒུལ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཞན་ཆ་གཙོ་བོ་སྟེ། འཛམ་གླིང་ན་མིང་དུ་གྲགས་པའི་གསར་གཏོད་པ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་མཁན་ཝ་ཐེ(James Watt,詹姆斯•瓦特)ནི་སྤྱི་ལོ1736ལོའི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས19ཉིན་སུའུ་ཀོ་ལན་གྱི་ཀོ་ལིན་ལུའོ་ཁོ(Greenock,格林诺克)ཞེས་པའི་གྲོང་རྡལ་

སྐྱ་ཀ_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 喜鹊 ལ་ཏིང་གི་སྐད། Picapica ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Black-billedMagpie མིང་གཞན། མགྲོན་བསུ། བྱ་ཁྲ། ཀྲ་ཁ། ཁམས། སྲོག་ཆགས་ཁམས། སྒོ སྒལ་ཐག་སྲོག་ཆགས་སྒོ། སྐོར། བྱ་སྐོར། སྡེ། བྱིའུ་སྡེ། ཚན། བྱ་རོག་ཚན།

https://baike.yongzin.com.....

ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 黑颈鹤 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Black-necked Crane ལ་ཏིང་གི་སྐད། Grus nigricollis ཁམས། སྲོག་ཆགས་ཁམས། སྒོ། སྒལ་ཐག་སྲོག་ཆགས་སྒོ། སྐོར། བྱ་སྐོར། སྡེ། ཁྲུང་ཁྲུང་སྡེ། ཚན། ཁྲུང་ཁྲུང་ཚན། ཁོངས། ཁྲུང་ཁྲུང་ཁོངས།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།