ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར10ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.151 ཡིན།

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་རྣམ་གཞག་སྲིད་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

དེ་བཞིན་དུ་ཨ་རིའི་གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ཝེ་ཧྲི Brian L.Weiss ན་རེ་ཁྲིམས་མཁན་བུད་མེད་ཅིག་གི་སེམས་བྲེལ...དེ་བཞིན་དུ་ཨ་རིའི་གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་པོ་ལེན་ཨེན་ཝེ་ཧྲི Brian L. Weissཞེས་པས་གཉིད་འབེབས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མི

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་བོའི་ཞིབ་འཇུག_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Study of Tathagatagarbha and The Alayavijnana by Brian Edward PDF ཀྡཾ件使用 " pdf Fact or y Pr o" 试用ཝལྐབིནཱཾ...Buddhist Tradition Series Vol.11) by Alex Wayman and Brian Edward Brown ( Jan 1, 1994) 10.A study on the

མེ་ཏཱ་ཨོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 彼得·梅达瓦 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Peter Brian Medawa མཚན་ཧྲིལ་བོ། པིཏུ·མེ་ཏཱ་ཨོ། ལས་རིགས། སྐྱེ་དངོས་རིག་པ་བ། རྒྱལ་ཁོངས། དབྱིན་ཇི། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། སྤྱི་ལོ(1915.2.28-1987.10.2) གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ། སྤྱི་ལོ1960ལོའི་ནོ་པེར་ལུས་ཁམས་རིག་པའམ་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ།

https://baike.yongzin.com.....

ཁུ་པི་ཨེར་ཁཱ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 布莱恩·科比尔卡 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Brian K. Kobilka མཚན་ཧྲིལ་བོ། པུའུ་ལའེ་ཨུན•ཁུ་པི་ཨེར་ཁཱ། འཁྲུངས་ལོ། སྤྱི་ལོ1955ལོ། རྒྱལ་ཁབ། ཨ་རི། མཐར་ཕྱིན་སློབ་གྲྭ། ཡེ་ལུའུ་སློབ་ཆེན། ལས་རིགས། ཚན་རིག་པ། གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ། སྤྱི་ལོ2012ལོར་ནོ་པེར་རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།