ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར3ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.561 ཡིན།

སྡེ་ཚན་དྲུག་པ། ལྗོངས་རྒྱུའི་བརྡ་ཁྱབ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Janeiro and Buenos Aires have an exciting nightlife. 4. Rio de Janeiro and Buenos Aires have unforgettable...And dancing in the clubs begins around 11. Buenos Aires In this unique city of art, culture, and history...beaches. T Iguacu Fall is than Niagara Falls. Buenos Aires have an exciting nightlife. Rio de Janeiro

མཚོ་འགྲམ་གྱི་ཁེར་རྐྱང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

ངའི་སེམས་སུ་སྔ་མོ་ནས་འདི་འདྲིའི་བསམ་ཚོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དེ། ལྷ་ཡུལ་ནི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རྣམ་པ་དང་མཚུངས་འོས།" བྷི་ཨུར་ཧི་སིའི་སྐད་ཆ།(Buenos Aires) ཆིན་ཧོང་ཏའོ་ནན་ཏེ་ཧོའི་མཚོ་འགྲམ་དུ། རྒྱ་མཚོར་ཁ་གཏད་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞིག་ཡོད། ཁེར་རྐྱང་ངང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱེ་ཐང་དུ་ལངས་ཡོད་པ་དང་།

མཚོ་འགྲམ་གྱི་ཁེར་རྐྱང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

ངའི་སེམས་སུ་སྔ་མོ་ནས་འདི་འདྲིའི་བསམ་ཚོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དེ། ལྷ་ཡུལ་ནི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རྣམ་པ་དང་མཚུངས་འོས།" བྷི་ཨུར་ཧི་སིའི་སྐད་ཆ།(Buenos Aires) ཆིན་ཧོང་ཏའོ་ནན་ཏེ་ཧོའི་མཚོ་འགྲམ་དུ། རྒྱ་མཚོར་ཁ་གཏད་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞིག་ཡོད། ཁེར་རྐྱང་ངང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱེ་ཐང་དུ་ལངས་ཡོད་པ་དང་།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།