ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར6ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.228 ཡིན།

བཀས།

གྲི་དང་སྟ་རེས་ཤིང་སོགས་ལ་བརྒྱབ་ནས་སེར་ཁ་བཏང་བའམ་གཤགས་པའི་དོན།རྒྱ་ཡིག 劈开,分开 དབྱིན་ཡིག to get cracked, to burst 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། (བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་འདས་པ)གྲི་དང་སྟ་རེས་ཤིང་སོགས་ལ་བརྒྱབ་ནས་སེར་ཁ་བཏང་བའམ་གཤགས་པའི་དོན་ཏེ། ཤིང་བཟོས་ཤིང་བཀས། རྡོ་བཟོས་རྡོ་བཀས

ཁུ་འདེབས།

འབོད་སྐད་ཆེན་པོ་རྒྱག་པ།རྒྱ་ཡིག 大声喊叫 དབྱིན་ཡིག burst out 1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།འབོད་སྐད་ཆེན་པོ་རྒྱག་པ།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།