ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,968ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.978 ཡིན།

Charles D. Walker_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D
མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང5.22ས་ཡོམ་གྱི་གནོད་ཤུལ་བསྐྱར་བསྐྲུན་ཁྲོདDརིམ་པའི་ཁང་པ་བཤིག་པའི...
ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ། ༼གཞས་པ། བསྟན་ཆོས་ཨD

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྟོད་ཆ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

D-Lm-qôü ôôôô xãGÅ-¼ÛGÅ-m-Åô-¤fô-zü d-iï¾-D-Lm-qôü D-LÅ-qü * D-Lm-qôü D-Lôhü ôôôô D-Lôh-qôü D-Lôh...qü D-hÛG D-ºhôGÅ-qü 176 D-ºhômü ôôôô D-bômü D-ºiÛü ÛÛÛÛ (1)D-±ôh-h¤-Z¤Å-±ôh-¾ïm-qü (2)mh- ºiÛü D-ºiÛ...-„ÀâGÅ- qü D-ºy¾ü Åô-Åô¼-D-º‚ïh-qü ¤-zÞ-D-ºy¾ü z¸º- ±P-D-ºy¾ü D-qôü D-ºy¾ü 178 D-ºyÛü ÛÛÛÛ ZÝP-hÝ-GbôP-zü

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། སྟོད་ཆ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

D-Lm-qôü ôôôô xãGÅ-¼ÛGÅ-m-Åô-¤fô-zü d-iï¾-D-Lm-qôü D-LÅ-qü * D-Lm-qôü D-Lôhü ôôôô D-Lôh-qôü D-Lôh...qü D-hÛG D-ºhôGÅ-qü 176 D-ºhômü ôôôô D-bômü D-ºiÛü ÛÛÛÛ (1)D-±ôh-h¤-Z¤Å-±ôh-¾ïm-qü (2)mh- ºiÛü D-ºiÛ... ÀâGÅ- qü D-ºy¾ü Åô-Åô¼-D-º ïh-qü ¤-zÞ-D-ºy¾ü z¸º- ±P-D-ºy¾ü D-qôü D-ºy¾ü 178 D-ºyÛü ÛÛÛÛ ZÝP-hÝ-GbôP-zü

མི་འཛིན་པ། C ཚིག་འཛིན་ལ་དོན་མི་འཛིན་པ། D བརྡ་མ་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ། E སྨན་རྣམས་ཟས་_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

A ཡིད་ལ་མི་འཛིན་པ། B དོན་འཛིན་ལ་ཚིག་མི་འཛིན་པ། C ཚིག་འཛིན་ལ་དོན་མི་འཛིན་པ། D བརྡ་མ་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ་བཅས་སོ། །

པོ་ཡེ་ཨེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ATPམཉམ་གྲུབ་རྩབས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་གྲུབ་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་ནས། རྩབས་ཀྱིF1ཁག་གི་གྲུབ་ཚུལ་བཙུགས། Walkerབྱ་བས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་Boyer'sཁ་གསབ་བྱས་པ་དང་། E. Walker)ལ་གནང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚོསATPའདྲེས་སྦྱོར་བྱས་པའི་རྩ་བའི་རྩབས་རིག་པའི་ནང་རྐྱེན་གསལ་བཤད་བྱས་པས་རེད།

https://baike.yongzin.com.....

འགྱིག་ཤིང་འབྲུག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རུས་པ་ཁག7གསར་རྙེད་བྱུང་ཡོད་ལ་དེ་བཞིན་རུས་པའི་དམར་དཔེ་མང་པོ་ནི་ལོ་ཚོདརིམ་པ་་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ལའེ་ཐུའོ་རྣམ་པའི་འགྱིག་ཤིང་འབྲུག(D. lettowvorbecki)གི་འགྱུར་རྡོ་ནི་སྤྱི་ལོ1919ལོར་ཐན་ཙན་ནི་ཡའི་ཏུན་ བཙུགས། སྤྱི་ལོ1975ལོར་པི་ཏུ·ཅ་ཨེར་ཏུང་གིས་དབྱིན་ཀུ་ལན་དང་རོ་མ་ཉི་ཡའི་དཀར་རག་དུས་རབས་སྔ་མའི་འགྱུར་རྡོ་ནས་རྙེད་ལ། རིགས་གསུམ་པ་སྟེD. canaliculatusཞེས་པར་མིང་བཏགས།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།