ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,700ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.464 ཡིན།

Charles D. Walker_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D
ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ། ༼གཞས་པ། བསྟན་ཆོས་ཨD

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྟོད་ཆ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

D-Lm-qôü ôôôô xãGÅ-¼ÛGÅ-m-Åô-¤fô-zü d-iï¾-D-Lm-qôü D-LÅ-qü * D-Lm-qôü D-Lôhü ôôôô D-Lôh-qôü D-Lôh...qü D-hÛG D-ºhôGÅ-qü 176 D-ºhômü ôôôô D-bômü D-ºiÛü ÛÛÛÛ (1)D-±ôh-h¤-Z¤Å-±ôh-¾ïm-qü (2)mh- ºiÛü D-ºiÛ...-„ÀâGÅ- qü D-ºy¾ü Åô-Åô¼-D-º‚ïh-qü ¤-zÞ-D-ºy¾ü z¸º- ±P-D-ºy¾ü D-qôü D-ºy¾ü 178 D-ºyÛü ÛÛÛÛ ZÝP-hÝ-GbôP-zü

D སྡེ་པའི་ཀླན་ཀ_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ས་སློབ་གཞིའི་དམའ་འབྲིང་སྐད་ཡིག སློབ་ཚན་དགུ་པ། D སྡེ་པའི་ཀླན་ཀ དང་པོ། སློབ་ཁྲིད་གྲོས་གཞི། རྩོམ་འ...ེབ་གཉིས་པ་ལས་བདམས་པ་ཡིན། གསུམ་པ། ཐ་སྙད་འགྲེལ་བ། Dསྡེ་པ། མིང་ཚབ་ཏུ་སྤྱད་པ་ཡིན་ཞིང་སྡེ་པ་ནི་གྲོང་ཚོའ

པོ་ཡེ་ཨེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ATPམཉམ་གྲུབ་རྩབས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་གྲུབ་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་ནས། རྩབས་ཀྱིF1ཁག་གི་གྲུབ་ཚུལ་བཙུགས། Walkerབྱ་བས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་Boyer'sཁ་གསབ་བྱས་པ་དང་། E. Walker)ལ་གནང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚོསATPའདྲེས་སྦྱོར་བྱས་པའི་རྩ་བའི་རྩབས་རིག་པའི་ནང་རྐྱེན་གསལ་བཤད་བྱས་པས་རེད།

https://baike.yongzin.com.....

ཚེབ་གཉིས་སྡོང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ADT BinaryTree{ གཞི་གྲངས་བྱ་ཡུལD Dནི་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བའི་གཞི་གྲངས་རྒྱུ་ཆའི་ཚོགས་སྤྱི་ཡིན། གཞི་གྲངས་འབྲེལ་བ། R གལ་ཏེD=Φཡིན་ན། R=Φཡིན། BinnaryTreeནི་ཚེབ་གཉིས་སྡོང་སྟོང་པ་ཡིན། གལ་ཏེD≠Φཡིན་ན། R={H}ཡིན། Hལ་གཤམ་གྱི་རྒྱུ་གཉིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་དེ། (1)Dནང་དུ་རྩ་བ་ཞེས་པའི་གཞི་གྲངས་རྒྱུ་ཆrootགཅིག་ཁོ་ན་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།