ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར18ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.732 ཡིན།

ཚོང་ལས་དངུལ་འཛིན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དབྱིན་ཡིགCommercial Paperགི་བསྡུས་ཡིག་ཡིན། ཁྱད་ཆོས། གཅིག དངུལ་འཛིན་ནི་དབང་ཆ་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་དངོས་དཔང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། Bill)གཉིས་ཡོད། གཉིས། བརྗེ་འགྲུལ་བྱེད་མཁན་མི་འདྲ་བ་ལྟར་ན། ཚོང་ལས་ཀྱི་བརྗེ་འགྲུལ་དངུལ་འགྲུལ་འཛིན་ཡིག(Commercial

https://baike.yongzin.com.....

གསར་དུ་རྙེད་པའི་ཝ་ཁན་ས་ཆའི་བོད་ཀྱི་རྡོ་བརྐོས་ཡིག་རྙིང་དང་རི་མོའི་སྐོར་གླེང་བ། ཤ་བོ་མཁའ་

Years 1-2000 A.D., Changsha, China, The Commercial Press, Ltd., 1940. Iloliev, Abdulmamad, “Popular ལྗང·མོ་ཁཱི་John Mockནས་བརྩམས། ཤ་བོ་མཁའ་བྱམས་ཀྱིས་བསྒྱུར། སྤྱི་ལོ་1906ལོའི་ཟླ་5་བར། ཨོ་རོ·སི་ཏིན་ Aurel

གསར་དུ་རྙེད་པའི་ཝ་ཁན་ས་ཆའི་བོད་ཀྱི་རྡོ་བརྐོས་ཡིག་རྙིང་དང་རི་མོའི་སྐོར་གླེང་བ།

1-2000 A.D., Changsha, China, The Commercial Press, Ltd., 1940. Iloliev, Abdulmamad, “Popular ལྗང·མོ་ཁཱི་John Mockནས་བརྩམས་ཤིང་ཤ་བོ་མཁའ་བྱམས་ཀྱིས་བསྒྱུར། སྤྱི་ལོ་1906ལོའི་ཟླ་5་བར། ཨོ་རོ·སི་ཏིན་ Aurel

གསར་དུ་རྙེད་པའི་ཝ་ཁན་ས་ཆའི་བོད་ཀྱི་རྡོ་བརྐོས་ཡིག་རྙིང་དང་རི་མོའི་སྐོར་གླེང་བ།

1-2000 A.D., Changsha, China, The Commercial Press, Ltd., 1940. Iloliev, Abdulmamad, “Popular པར་དང་པོ། ཝ་ཁན་གྱི་ཤར་རྒྱུད་དང་ཨ་ཧྥུ་ཀན་ཕ་མེར་ས་ཁུལ། ལྗང·མོ་ཁཱི་John Mockནས་བརྩམས། ཤ་བོ་མཁའ་བྱམས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

གསར་དུ་རྙེད་པའི་ཝ་ཁན་ས་ཆའི་བོད་ཀྱི་རྡོ་བརྐོས་ཡིག་རྙིང་དང་རི་མོའི་སྐོར་གླེང་བ།

1-2000 A.D., Changsha, China, The Commercial Press, Ltd., 1940. Iloliev, Abdulmamad, “Popular པར་དང་པོ། ཝ་ཁན་གྱི་ཤར་རྒྱུད་དང་ཨ་ཧྥུ་ཀན་ཕ་མེར་ས་ཁུལ། ལྗང·མོ་ཁཱི་John Mockནས་བརྩམས། ཤ་བོ་མཁའ་བྱམས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

500mg Online No Prescription Zyrtec Commercial Woman Neurontin Photos Diabetic Neuropathy ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Mary 2015-11-14 20:57:37 What company are

ཚོང་ལས་དངུལ་འགྲུལ་འཛིན་ཤོག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 商业汇票 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Commercial Bill of Exchange ངོ་སྤྲོད། ཚོང་ལས་དངུལ་འགྲུལ་འཛིན་ཤོག་ནི་དངུལ་འཇལ་སྤྲོད་མཁན་ལ་མངག་བཅོལ་བྱས་པ་ལྟར། ངེས་གཏན་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་ཆ་རྐྱེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འཇལ་སྤྲོད་ ཀྱི་དངུལ་གྲངས་དེ་དངུལ་ལེན་མཁན་ནམ། ཡང་ན་འཛིན་ཤོག་བདག་གིར་འཛིན་མཁན་ལ་ འཛིན་ཤོག་སྟེར་མཁན་གྱིས་ཆོག་མཆན་བཀོད་ནས་སྤྲད་པའི་འཛིན་ཤོག་ལ་གོ་བ་ཡིན།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།