ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར56ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 1.065 ཡིན།

2014ལོའི་ནོ་པེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་རེ་ཆེ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་བཅུ།

on the Cross,1980)དང《མ་ཐི་ག་རི》(Matigari,1987)ལ་སོགས་པ་བརྩམས་ཆོས་མང་དུ་སྤེལ་ཡོད་འདུག ཨལ་གེ་རི་ཡཨ་སི་ཡ་ཇེ་པར། ཉི་མ་ཁ་སང་ནས་ལོ་འདིའི་ནོ་པེལ་གྱི་བྱ་དགའི་རྣམ་གྲངས་དག་ཕྱི་ལ་སྒྲོག་མགོ་ཚུགས་པ་རེད་ལ་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་ནོ་པེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་ཀྱང་ཕྱི་ལ་བསྒྲག་འཆར་རེད་འདུག

2014ལོའི་ནོ་པེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་རེ་ཆེ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་བཅུ།

on the Cross,1980)དང《མ་ཐི་ག་རི》(Matigari,1987)ལ་སོགས་པ་བརྩམས་ཆོས་མང་དུ་སྤེལ་ཡོད་འདུག ཨལ་གེ་རི་ཡཨ་སི་ཡ་ཇེ་པར། ཉི་མ་ཁ་སང་ནས་ལོ་འདིའི་ནོ་པེལ་གྱི་བྱ་དགའི་རྣམ་གྲངས་དག་ཕྱི་ལ་སྒྲོག་མགོ་ཚུགས་པ་རེད་ལ་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་ནོ་པེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་ཀྱང་ཕྱི་ལ་བསྒྲག་འཆར་རེད་འདུག

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

to cross over, pass beyond, transcend. 2. p. of à`-. 3. abbr. of Tà`-T-; to cross over; cross.¶ ...to cross over.¶ Tà`-T-/brgal ba/ to cross; pf. of à`-T-; fut. of à`-T-; controversy, to cross, over...kingdom; country.¶ ^"`-]BÈ_-/yul 'khor/ country and servants, home area, metropolis, country and servants

གངས་ཤུད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 滑雪 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། skiing དར་ཡུལ། སི་ཁན་ཏི་ན་ཝེ་ཡ། རིགས་དབྱེ། ཨ་ཨེར་པེ་སི་རྣམ་པ་ཅན། ཡོ་རོབ་བྱང་མའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་རང་མོས་ཅན། ངོ་སྤྲོད། གངས་ཤུད་ནི་ལུས་རྩལ་པའི་ལག་ལ་གངས་ཤུད་ཀྱི་ལག་རྟེན་བཟུང་ནས། རྐང་པ་གངས་ཤུད་གློད་སྤྱད་ལ་བརྟེན་ནས་གངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤུད་པའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།

https://baike.yongzin.com.....

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

UX]-UM-P-î`-BT, friendly country || That’s not an enemy country, that’s a friendly country. N‰-P…-Nu-TÈ]Ã-î...-T´…`-NCÈc, ´…`-s⁄E-, sitting cross-legged || After sitting cross-legged for half an hour my legs...qc-Pc-`È-I‰_-Cc"U-]CÈ_, B-aCc, cross-talk || I thought the cross-talk was very amusing. Ec-B-aCc-

ཐ་གྲུ_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 地方,疆域,面积 དབྱིན་ཡིག 1.area, place, country 2. Breadth width, extension size 3.largeness, spaciousness རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་མིང་སྟེ། མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་ཡངས་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 2.བརྡ་དག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་ལས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།