ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར24ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.096 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

questions. / ! 1) Mr. Brown, be, an engineer, a technician. Is Mr. Brown an engineer or a technician...me. Are you Mr. Brown? B. No. I’m Peter Jackson. May I help you? A. Which is Mr. Brown’s room? B. It’s...a) You, radio, Helen b) They, a daughter, Mr. Brown c) The girls, a picture-book, boy d) The Johnsons

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

questions. / ! 1) Mr. Brown, be, an engineer, a technician. Is Mr. Brown an engineer or a technician...me. Are you Mr. Brown? B. No. I’m Peter Jackson. May I help you? A. Which is Mr. Brown’s room? B. It’s...a) You, radio, Helen b) They, a daughter, Mr. Brown c) The girls, a picture-book, boy d) The Johnsons

གར་རྩེད་ཆུར་རྐྱལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 花样游泳 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Synchronised swimming འབྱུང་ཡུལ། ཡོ་རོབ་གླིང་། གསར་གཏོད་མཁན། ཁུ་ཏི་སི(Katherine Curtis) ངོ་སྤྲོད། གར་རྩེད་ཆུར་རྐྱལ་ནི་ཆུ་ནང་ནས་རྐྱལ་རྩལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་རང་བཞིན་གྱི་ཆུའི་རྐྱལ་རྩལ་ཞིག་ཡིན་ལ།

https://baike.yongzin.com.....

དྲེད་མོང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 棕熊 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Brown Bear ལ་ཏིང་གི་སྐད། Ursus arctos ཁམས། སྲོག་ཆགས་ཁམས། སྒོ། སྒལ་ཐག་སྲོག་ཆགས་སྒོ། སྐོར། འོ་འཐུང་སྐོར། སྡེ། ཤ་གཟན་སྡེ། ཚན། དོམ་ཚན། ཁོངས། དོམ་ཁོངས། རིགས། དྲེད་མོང་། སྲུང་སྐྱོབ་རིམ་པ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།