ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར262ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.618 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

‡C-/grong khyer lta na sdug/ the Captivating City [on the summit of mt. Sumeru]¶ uÈE-m‰_-Tõ-P-•‡C-/grong... grong khyer du 'jug pa/ Sutra of Entering the City of Vaishali.¶ ^Ec-R]…-uÈE-m‰_-N⁄-]H"C-R]…-UNÈ-/yangs...grong khyer du 'jug pa'i mdo/ Sutra of Entering the City of Vaishali.¶ ^Ec-R]…-UM]-/yangs pa'i mtha'/ PU--

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་བསྡུས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

3(R$- PR%- ...སྦུཌྡཥྠ降临ཞུསྡུ市 ............The City Coming Down From ... 254 HJ<- IA- {R<, .....:6$?- ?- ;A/- =- 3)$- 2#- ?- ;%- ;A/- /3, 120 The City Coming Down From Heaven Then John, in his vision

ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཡེའོ་སློབ་ཆེན་དང་།(Yale University) ཁཱི་ལམ་པེའུ་སློབ་ཆེན། (Columbia University in the City of zu Berlin)ཁཱི་ལམ་པེའུ་སློབ་ཆེན། (Columbia University in the City of New York)ཝར་ཅི་ནེའུ་སློབ་ཆེན།

https://baike.yongzin.com.....

ཆལ་ཟི•ཆཱ་ཕི་ལིན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དེ་དག་གི་ནང་གློག་བརྙན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་གློག་བརྙན་ནི《གསེར་བཀྲུ་རྒྱག་པ》[The Gold Rush]དང《གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འོད་སྣང》[City 《གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འོད་སྣང》[City Lights]སྤྱི་ལོ1931ལོར། 《དེང་གི་དུས་རབས》[Modern Times]སྤྱི་ལོ1936ལོར།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།