ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,923ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.156 ཡིན།

David Wolf, M.D._ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཁམས་པའི་དགའ་ཚལ།m ༼རྒྱ་སྐད། ༡༠.༡༨༽
འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི་རྩ་གནད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

2+#w"#)Y$#u$#(3#Ó&#d#Ù+H ,#-.'#k&# .'#M#D&#.`2# .'+#(#)P.'#j7#u$#(3#):+#)/$#I.'#©2#d'#Ö#D&#.`2#M#æ&# .F3#e...'#"%#F2#)W.#d'#7'#)P.'#j7#d# H +# V($p#$s$Ì&,$1+$6Ü+$6§1C õ#C7#$&#H ÷&#îøH s&#ùJH o7#v7#o.'#M#D&# +#0#G....#0#)L"#!'#M#)D#x.'#"#67#k.#¦'# $­$#.c$#$&#$%#)¬7#.7$#)ª"#d'#Ö#]7#>$#M#:#b7# #-.'# $#t$# d# #$&#H %¹7#

བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བརྡ་རྟགས་ཚེག་ཤད་ལས་མགོ་ཚེག་ཤད་གསུམ་གྱི་བྱུང་རབས་སྐོར་_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

R#Ý%#. )Æ+#M%&#D"#u#1·# M#Î#O&#R0&#"è#=d# {%#%4#0l+# d#1#O&#u#v)#b%#")#+#Ý%#O# "#M. M%&#D"#1·#0d#"{&#=1%#..." 1Ð#"%#. P)#D"#Î#M%&# D"# " " 1Ð#"%#. Ó)#D"#Î#P)#Ó)# " w " 1Ð# "%#. M#D"#Î# M#D"#R%#õ# " " 1Ð#M#vR#0#...瑐瑧e#¾%#. !"#v)#q#)/"#4*4&#u#D"#M# )#D"#"%#. Ú&#D". 0/#D". M#D". M%&#D"#0F&# 4#=#ã14#e#õ%# P)#D"#"%#)

ཨའེ་ལུ་སེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཏེ་ཁེ་ས་སི་སློབ་ཆེན་ཨན་ཏེ་སེན(M . D. Anderson)འབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིམས་འགོག་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་དང་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་རིམས་འགོག་སྨན་བཅོས་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་རེན། ཁོང་ནི་ཧོ་ཧྭ་ཏེ་ཤིའུ་སི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་སུའོHHMIཡི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2012ལོར་སླེབས་སྐབས། སྤྱི་ལོ2012ལོར་ཏེ་ཁེ་ས་སི་ཀྲོའུ་བཙུགས་སློབ་ཆེན་གྱི་M.D.Andersonའབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་

https://baike.yongzin.com.....

གཞི་གྲངས་རིགས་གྲས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Sum,average,-total,Class,day,month,Student-name,tan,lotus-1-2-3,BASIC,li-ling གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངོ་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིང་སྟེ། M.D.John,¥123,3D64,A>B རྒྱུན་ཚད་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བར་ཕྱེས་ཡོད། དཔེར་ན། 12 0 -3ནི་ཧྲིལ་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན་པ་དང་། 4.6-1.23ནི་དངོས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། ‘a’ ‘d’ནི་ཡིག་རྟགས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་རྒྱུན་ཚད་ནི་ཡིག་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན།

ལས་སྣོན་གླ་ཕོགས་སྟེར་བའི996ནི་བརྗོད་གཞི་རྫུན་མ་ཞིག་ཡིན་ནམ།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཁྲིམས་ལྟར་ལས་སྣོན་གླ་ཕོགས་མི་སྟེར་བའི996ནི་ད་གཟོད་དོན་དངོས་ཀྱི996ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ། ཁྲིམས་ལྟར་ལས་སྣོན་གླ་ཕོགས་བྱིན་ན། 996ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི་འདིའང་གླེང་དགོས་དོན་མེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ནི། དབྱིན་ཇིའི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་བ་རི་ཁར་དོ(David Ricardo)ཡིས1817ལོར་བརྩམས་པའི<<ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་དང་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་རྩ་བའི་རིགས་པ>>(On

ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ཐོག་མར་རྟོགས་ཐབས་མེད་པ་སྨྲ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ནི་སུ་རེད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཞིའུ་མོ་(David Hume)རེད་ཁོང་ནི་དུས་རབས་18པའི་དབྱིན་ཇིའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་དང་། ཉམས་མྱོང་རིང་ལུགས་པ་ཡུའེ་ཧན་ · ལོ་ཁེ་ཕོག་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ཆའོ་ཀྲི་ · པེ་ ཁེ་ ལའེ་ཡི་ ཤུགས་རྐྱེན་ཟབ་མོ་ཐེབས་། ཁོང་གིས་ཉེ་རབས་རྟོགས་ཐབས་མེད་པ་སྨྲ་བའི་སྲོལ་གཏོད།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།