ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར5,224ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.867 ཡིན།

Down a Dark Hall_ཡོངས་འཛིན་གླུ་དབྱངས།

1
་མར་འབུལ་བའི་གླུ།
་རྒྱས།
2
་མདོ་བ།
སྟོང་་དུང་།
3
་མདོ་བ།
སྟོང་་དུང་།
4
་མ་གཅིག་གི་བུ་མོ།
་སངས་ཀུན་དགའ།
5
་མར་འབུལ་བའི་གླུ།
་རྒྱས།
6
་རྩེད།
སྟོང་་དུང་།

https://music.yongzin.com..... དེ་བས་མང་།

Down a Dark Hall_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

་བསམ། བཀྲ་ཤིས་མཚོ། ལས་འབྲས།
་དཔའ། ཆོས་འཛོམས། སྙན་གླུ།
བྱེས་ཀྱི་སེམས། ་རིན་སྒྲོལ་མ།

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

2) ( % ) well ,$ -, hospital ,' -, school ,4-, Hall ,- (6) 'E ,$ - well ,$ -, wife ,$ -, worker...I rang? a) tell me your name b) sit down c) write down your phone number d) find something for...chairs? -No, you needn’t. a) write the new words down, copy the text b) tell the teacher about it, tell

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

2) ( % ) well ,$ -, hospital ,' -, school ,4-, Hall ,- (6) 'E ,$ - well ,$ -, wife ,$ -, worker...I rang? a) tell me your name b) sit down c) write down your phone number d) find something for...chairs? -No, you needn’t. a) write the new words down, copy the text b) tell the teacher about it, tell

སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོ་ཆིའུ་ཧྲའོ་ཡུན་དྲན་གསོ་ཁང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 邱少云烈士纪念馆 སྒོ་འབྱེད་དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ1962ལོའི་ཟླ10པ། དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་། The memorial Hall སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་སྐབས་སུ་ཆིའུ་ཧྲའོ་ཡུན་ལོ་དགུ་ལ་སླེབས་སྐབས་ཕ་འདས་པ་དང་། བཅུ་གཅིག་ལ་སླེབས་སྐབས་་མ་འདས། བཅུ་གསུམ་ལ་སོན་སྐབས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་ཞིང་བདག་མི་དྲག་གཤེད་མ་རྣམས་ཀྱི་གཉའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་ཚད་མེད་མྱངས།

https://baike.yongzin.com.....

མེ་འགོག་ཁྲའོ་རོགས་དྲན་གསོ་ཁང་།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 抗美援朝纪念馆 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Memorial Hall of the War to Resist US Aggression and Aid གྱི་ལས་འགུལ་ཡང་ཚུད་ཡོད། སྤྱི་ལོ1950ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས10ཉིན། “ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཀྱིས་་མེ་རི་ཁས་ཐའེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང”བཙུགས་པ་དང་།

https://baike.yongzin.com.....

་སུའོ་ལིན་ནི་རྩོམ་པ་པོ་ཇི་འདྲ་ཞིག་རེད་དམ།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཕའི་སྐུ་དབང་བཙན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་རྫོགས་སུ་མེད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་རྩོད་རྙོག་གིས་་སུའོ་ལེན་གྱི་སེམས་ནང་ཆུང་དུས་ནས་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་ཅིང་། གི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བར་ཚགས་པར་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིད་གནས་བཟོད་མི་བདེ་བ་བྱུང་སྟེ་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་པོ་འདི་ཉིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུད། དེ་རྗེས་ཁོའི་རྩོམ་ཡིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ཞི་འཇམ་དུ་སོང་ལ་ལྷག་དོན《་པེ་སའེ་ཚགས་པར》ཁང་དུ་ལས་གནས་

་བཅུ་ཆ་བཅུ་ཞེས་པའི་གབ་ཚིག་གི་བྱིས་གླུ་དེའི་གཞས་ཚིག་ཅི་རེད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

་བཅུ་ཆ་བཅུ། ་གཅིག་ཆ་གཅིག བསེ་རུ་རྭ་གཅིག ་གཉིས་ཆ་གཉིས། ར་མ་ནུ་གཉིས། ་གསུམ་ཆ་གསུམ། སྒྱེད་པུ་མགོ་གསུམ། ་བཞི་ཆ་བཞི། མཛོ་མོ་ནུ་བཞི། ་ལྔ་ཆ་ལྔ། མཛུ་གུ་སྤུན་ལྔ། ་དྲུག་ཆ་དྲུག སྐར་མ་སྨིན་དྲུག

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།