ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1,707ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.797 ཡིན།

Duane Graveline, M.D._ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཁམས་པའི་དགའ་ཚལ།m ༼རྒྱ་སྐད། ༡༠.༡༨༽
འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

ཐེག་པའི་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། སྟོད་ཆ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

bÜ<-Vë-/%+-6è9-)è-8-&Ê +è-,<-0Ü-/5Ü<-+è+- ý<-6Ü,-)èÊ 0Ü-M-D-+$-n:-6è9-)è-8-&Ê /ß-#(Ü<-9$-#Ü<-9$-;ë9-,<-/1ì,-...ý<-Vë-/%+-,<-*9-¸¥-0Ü-Yè9-/7ëÊ Ê0Ü-/5Ü<-6Ü,-,<-0Ü-M-D-+$-n:-/-,ÜÊ ;è<-9/-/5Ü<-(ë,- 186 0ë$<-M7Ü-F0-Dë#...<-Vë-/%#-,<Ê /1ì,-bÜ-N#<-/%# @,-0ë-0+ë9-/)ë,Ê 0Ü-M- D-+$-n:Ê >-dÜ7Ü-/ß-/1ì,-¸¥-/6ß$-Ê 7"ë9-F0<-9:-iÜ<

ཨའེ་ལུ་སེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཏེ་ཁེ་ས་སི་སློབ་ཆེན་ཨན་ཏེ་སེན(M . D. Anderson)འབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིམས་འགོག་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་དང་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་རིམས་འགོག་སྨན་བཅོས་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་རེན། ཁོང་ནི་ཧོ་ཧྭ་ཏེ་ཤིའུ་སི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་སུའོHHMIཡི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2012ལོར་སླེབས་སྐབས། སྤྱི་ལོ2012ལོར་ཏེ་ཁེ་ས་སི་ཀྲོའུ་བཙུགས་སློབ་ཆེན་གྱི་M.D.Andersonའབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་

https://baike.yongzin.com.....

གཞི་གྲངས་རིགས་གྲས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Sum,average,-total,Class,day,month,Student-name,tan,lotus-1-2-3,BASIC,li-ling གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངོ་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིང་སྟེ། M.D.John,¥123,3D64,A>B རྒྱུན་ཚད་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བར་ཕྱེས་ཡོད། དཔེར་ན། 12 0 -3ནི་ཧྲིལ་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན་པ་དང་། 4.6-1.23ནི་དངོས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། ‘a’ ‘d’ནི་ཡིག་རྟགས་ཚུལ་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་རྒྱུན་ཚད་ནི་ཡིག་ངོས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན།

རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་དེ་ཚད་ཞིབ་དག་ཅིག་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ནི་ཇི་ལྟར་གཞལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཆེས་རྙིང་བའི་ཐབས་ཤིག་ནི་སྔོན་ལ་རིང་ཚད་གཞལ་བའི་ཚད་རྟགས་ཤིག་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་དཔེར་ནdལྟ་བུ། དྲང་ཐིག་ཚད་རྟགསdགཅིག་གི་ནང་ན་ཁུགས་པ་ཀྱག་ཀྱོག་མང་པོའི་ཞིབ་ཕྲའི་རིང་ཚད་སྣང་མེད་དུ་ལུས་ཡོད་ངེས་ཡིན། དེ་བས་ཚད་རྟགསdཡི་རིང་ཚད་ཇི་འདྲ་ཆུང་ན་གཞལ་བའི་མཚོ་ངོགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་དེ་འདྲའི་ཞིབ་ཆ་ལྡན་དགོས་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་དུ་འདོད་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།