ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར78,259ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.753 ཡིན།

ཨེ་ཛིའི་འགོ་ནད་སྔོན་འགོག་ཤེས་བྱའི་དྲིས་ལན།

༡. ཨེ་ཛིའི་ནད་ནི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན། ཨེ་ཛིའི་ནད་ནི་ཤི་ཚད་མཐོ་བའི་འགོས་ནད་ཚབས་ཆེན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེའི་གསོ་བ་རིག་པའི་མིང་ཧྲིལ་བོར“རྗེས་གྲུབ་རང་བཞིན་གྱི་ནད་འགོག་ནུས་ཤུགས་ཞན་པའི་སྣ་མང་ནད་རིགས”(AIDS)ཞེས་བྱ། མིང་འདི་ལྟར་བཏགས་པ་དེས་མཚན་ཉིད་གསུམ་བསྟན་ཡོད་དེ། དང་པོ། རྗེས་གྲུབ་རང་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་དེའི་ནད་རྐྱེན་ནི་ལྷན་སྐྱེས་མིན་པར་རྗེས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ།

ཨེ་ཛིའི་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག

སྔོན་འགྲོ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨེ་ཛི་ནད་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་2010ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཞུ་ནང་དུ།ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ན་ཨེ་ཛི་ནད་ཕོག་མཁན་ཁྲི་3340ལྷག་ཡོད་པ་དང་།ལོ་རེར་མི་ཁྲི་270ལྷག་ལ་འགོས་ནད་འདི་གསར་དུ་ཕོག་བཞིན་པར་གསུངས།ཐེངས་འདིའི་བྱམས་པའི་ཁ་བརྡ་ལེ་ཚན་དུ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཨེ་ཙི་ནད་ཟེར་བ་དང་།

ཨེ་ཛིའི་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག

སྔོན་འགྲོ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨེ་ཛི་ནད་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་2010ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཞུ་ནང་དུ།ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ན་ཨེ་ཛི་ནད་ཕོག་མཁན་ཁྲི་3340ལྷག་ཡོད་པ་དང་།ལོ་རེར་མི་ཁྲི་270ལྷག་ལ་འགོས་ནད་འདི་གསར་དུ་ཕོག་བཞིན་པར་གསུངས།ཐེངས་འདིའི་བྱམས་པའི་ཁ་བརྡ་ལེ་ཚན་དུ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཨེ་ཙི་ནད་ཟེར་བ་དང་།

ཨེ་ཛིའི་འགོ་ནད་སྔོན་འགོག་ཤེས་བྱའི་དྲིས་ལན།

གཙོ་ངོས། སྐབས་དོན། ཆེད་དོན། རྒྱལ་སྤྱི། སློབ་གསོ། རྩོམ་རིག དམངས་སྲོལ ཆོས་ལུགས། ལོ་རྒྱུས། མི་སྣ། གསོ་རིག སྣོད་བཅུད། སྒྱུ་རྩལ། རྩེད་འཇོ། དཔེ་གཟིགས། རྒྱ་ཡིག་པར་གཞི། བོད་ཡིག་པར་གཞི། ངོས་དང་པོ >

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་《ཨེ་ཛི་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ།》 (སྟོད་ཆ།)

《ཨེ་ཛི་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ།》འདི་2006ལོའི་ཟླ་1པོའི་ཚེས་18ཉིན་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་122་པའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཞིང་། 2006ལོའི་ཟླ་3པའི་1ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་བྱས། ལེའུ་དང་པོ། སྤྱིའི་རྩ་དོན། དོན་ཚན་དང་པོ། རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་གཞིར་བྱས་ཏེ་ཨེ་ཛི་ནད་ཡམས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་《ཨེ་ཛི་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ།》 (སྟོད་ཆ།)

《ཨེ་ཛི་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ།》འདི་2006ལོའི་ཟླ་1པོའི་ཚེས་18ཉིན་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་122་པའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཞིང་། 2006ལོའི་ཟླ་3པའི་1ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་བྱས། ལེའུ་དང་པོ། སྤྱིའི་རྩ་དོན། དོན་ཚན་དང་པོ། རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་གཞིར་བྱས་ཏེ་ཨེ་ཛི་ནད་ཡམས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་《ཨེ་ཛི་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ།》 (སྟོད་ཆ།)

《ཨེ་ཛི་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ།》འདི་2006ལོའི་ཟླ་1པོའི་ཚེས་18ཉིན་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་122་པའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཞིང་། 2006ལོའི་ཟླ་3པའི་1ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་བྱས། ལེའུ་དང་པོ། སྤྱིའི་རྩ་དོན། དོན་ཚན་དང་པོ། རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་གཞིར་བྱས་ཏེ་ཨེ་ཛི་ནད་ཡམས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན།

ཨེ་ཤ་ཡའི་ཤེས་དཔལ་སྤེལ་རེས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གལ་ཆེའི་ནུས་པ།

འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༥ཉིན་འཚོགས་པའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཤེས་དཔལ་སྤེལ་རེས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། ཨེ་ཤ་ཡའི་ཤེས་དཔལ་དང་ཐ་ན་མིའི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་དཔལ་གོང་འཕེལ་གྱི་མཐོ་ཚད་ཐོག་ནས་ཤེས་དཔལ་སྤེལ་རེས་དང་ཕན་ཚུན་དཔྱད་གཞིར་འཛིན་རྒྱུའི་གཏིང་ཟབ་པའི་དགོངས་པ་རྒྱས་བཤད་གནང་བ་དང་།

ཝེ་ལེནཧྥུའུ་ནཱ་ཁུས་བརྩམས་ཤིང་སྙིང་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི《ཨེ་མི་ལི་ལ་ཕུལ་བའི་རྒྱ་སེ་རྐང་གཅིག

ཨེ་མི་ལི་ལ་ཕུལ་བའི་རྒྱ་སེ་རྐང་གཅིག ཝེ་ལེནཧྥུའུ་ནཱ་ཁུ།ཡིས་བརྩམས། སྙིང་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། གཅིག སྲས་མོ་ཨེ་མི་ལེཀི་ལི་འར་ཚེ་ལས་འདས་སོང་། གྲོང་བརྡལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་མོའི་འདས་མཆོད་དུ་ཕྱིན། སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་གུས་བཀུར་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་འོག་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་དྲན་གསོའི་རྡོ་རིང་ཞིག་འགྱེལ་སོང་བས་རེད། བུད་མེད་རྣམས་ནི། མང་ཆེ་བ་མཚར་སྣང་གིས་དེད་པ་ཡིན་ཏེ།

སྒོམ་སྡེ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ŗŬŇāŊŖŢāĹŜŪŘāŇȵřāřāŜŬĹŜāŊŖŢāŇŬĻāŏDžŖŎāŀŮāķăȓŢāȢřāŌŜā(Coin)ŕŪŘā ŌāŇŪŖŬăăȤāŌŚŇāʼnŢăŎŢāřāŜŬĹŜāŊŖŢāŎŐʼnāŎŖŎādzĹŜ

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།