ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར23ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.362 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

dead, death.¶ BUc-UÈ-/khams mo/ woman from Eastern Tibet.¶ BUc-UÈc-R-/khams mos pa/ disposition..., adequate.¶ CÈ-]HÈ-/go 'jo/ a district in Eastern Tibet.¶ CÈ-IUc-/go nyams/ 1. experience of the...disciples.¶ î`-UÈ-_ÈE-/rgyal mo rong/ a district in Eastern Tibet.¶ î`-TVP-M‰]"-_E-/rgyal btsan the'u rang/

ཉེ་བའི་ལོ་ངོ་བརྒྱའི་རིང་གི་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང《ཚེ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

cript Remains of Buddist Literature Found In Eastern Turkestan,Volume I,Reprint 1 970 of the Edition...cript Remains of Buddist Literature Found In Eastern Turkestan,Volume l,Reprint 1 970 of the Edition...Buddist Literature 名 [J]敦煌ངྲཱྀ辑刊 .2002(2) Found In Eastern TTurkestan,Volume l,Reprint J 9 10 ot the Edition

བྲོ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག1.味 2. 跳舞,游艺,娱乐 3. 立誓,发誓 དབྱིན་ཡིག1.a type of dance from Eastern Tibet to dance totaste that tastes different རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། 1.①གཙོ་བོར་མཆོང་ལྡིང་བྱེད་པའི་གར་གྱི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་།

ཁམས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 1.境域,地区,地方;2. 元素,本质;3. 身体,体质,气质;4.康区 དབྱིན་ཡིག 1.a domain, territory; 2.an element; 3.health, physical condition; 4.name of a large subcultural region in Eastern Tibet. རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།