ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར4ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.176 ཡིན།

སྐྱེ་འཕེལ་དུས་རིམ་སོ་སོའི་མོ་ནད་བྱུང་ཚུལ་དང་སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ཞིབ་འཇུག_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ང་སྟླེ་མངལ་བུ་ཤོར་བའི་ཉླེན་ཁ་ཆླེ་བ་དང་གཉིས། (Claire M,2009) སྦྲུམ་ལོ་གཞོན་པའི་ཨ་ མ་མང་པོ་ཞིག་ནི་དཔ...life and death, [J] Lancet. 368: p1595–607 30. Claire M. de Vienne a.etc, (2009).Does young maternal

ཀུའུ་ཁྲི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Chiodo Cruise Gucci Accent Gucci Guilty Gucci Eau de Parfum I/II Envy Me Flora Gucci by Pour Homme Rush རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 古驰 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Gucci སྤྱི་ཁྱབ་ས་གནས། དབྱི་ཐཱ་ལི། གསར་འཛུགས་དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ1921ལོར།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།