ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར72ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.357 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

T_-NÈ-NE-RÈ-/bar do dang po/ First bardo.¶ T_-NÈ-NE-RÈ-/bar do dang po/ First bardo. Usually the moment...Kongtrul the First.¶ qUc-UCÈP-@ÈE-≥„`-/byams mgon kong sprul/ Jamgön Kongtrul the First. A great ...Kongtrül. The reincarnation of Jamgön Kongtrül the First who was born as the son of Khakyab Dorje, the

དགེ་ཆོས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

•  Notes •  Index of First Lines in Tibetan •  Index of First Lines in English •  Contents...during his time in India (for ex- ample, poem ). First, however, he returned home, where he read the songs...line provided Tibetan poets with two advantages. First, it allowed them to end the thought expressed by

ཐེངས་དང་པོའི་ཉལ་ཐའི་དམག་འཁྲུག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

(First Opium War ) དབྱིན་ཇིས་ཐེངས་དང་པོའི་ཀྲུང་དབྱིན་འཐབ་འཁྲུག (First Anglo-Chinese War རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 第一次鸦片战争 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། First Opium War ས་གནས། ཀྲུང་གོའི་ཤར་ལྷོའི་མཚོ་འགྲམ་རྒྱུད།

https://baike.yongzin.com.....

ནན་ཅིན་ཆིངས་ཡིག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཐེངས་དང་པོའི་ཉལ་ཐའི་དམག་འཁྲུག (First Opium War ) དབྱིན་ཇིས་ཐེངས་དང་པོའི་ཀྲུང་དབྱིན་འཐབ་འཁྲུག (First Anglo-Chinese War ) ཟེར་ལ། ཡང་ན་ཚོང་འགྲུལ་འཐབ་འཁྲུག་ཀྱང་ཟེར། དེ་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགོ་བརྗོད་ལྟ་བུ་ཡིན། “ཕྱི་སྒོ་བཀག་བཅད་”རྗེས་མན་ཆིང་ཡུན་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་འགྲོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལུས།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།