ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར620ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.528 ཡིན།

Fort Collins / North Co_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

ཀན་ལྷོར་འགྲིམས་པའི་ལེའུ། ཁག་ལྔ་བ། ཅོ་ནེའུ་ས་སྐྱོང་དང་མི་སྡེ།
ཅོ་ཏེན་གྱི་སྤོ་ལོ་འགྲན་རྩལ།
ཅོ་ཏེན་གྱི་སྤོ་ལོ་འགྲན་རྩལ།

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Tigress Fort, in Domey.¶ §C-UÈ-XÍE-/stag mo dzong/ Takmo Dzong, in Domey. See Tigress Fort.¶ §C...-/'bri gung rdzong gsar/ The Drigung [Kagyu) Fort.¶ ]{…-C⁄E-_…C-]XÀP-GÈc-l…-uCc-R-/'bri gung rig...Mountain, situated north of _…-TÈ-CEc-FP-; The Fragrant Mountain, situated north of èÈ-CEc-- FP-.¶

ཉིའུ་ཏུན་ནི་མི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཁོང་གི་རིག་གཞུང་གྲུབ་འབྲས་ལ་པ་ལོས་ཚད་མཐོན་པོའི་གདེང་འཇོག་ཐོབ། དཔེར་ན། 1669ལོའི་ཟླ7པར། གོང་མ་རྒྱལ་རྒྱུད་རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་རིག་བློ་འདོན་པ་ཁོ་ལིན་སི(Collins)ཡིས་ཉིའུ་ཏུན་གྱི་མུ་མེད་ཚན་མང་ I.(Sir lsaac Newton,lsaac,1643~1727)ཉིའུ་ཏུན་ནི་དབྱིན་ཇིའི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་གྲངས་རིག་མཁས་ཅན་དང་དངོས་ལུགས་རིག་པ་དང་གནམ་དཔྱད་རིག་པའི་མཁས་པ་བཅས་ཡིན། 1642ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས4ཉིན་དབྱིན་ཀི་ལན་

ཨི་བོ་ལཱ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའི་ཚན་རིག་པ་ཧྥོར་ཌ་རིག(Fort Detrick)ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཐོའི་ནང་། ཨེ་སྦོ་ལོ་གཉན་སྲིན་དེ་ སྔོན་གྲང་དམག་སྐབས་ཨུ་རུ་སུར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ནུས་ལྡན་མཚོན་ཆར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་མྱོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ མིང་གཞན། ཨི་བོ་ལཱ་ཚད་ནད་ཁྲག་ཤོར། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 埃博拉 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Ebola virus འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་སྟངས། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར།

https://baike.yongzin.com.....

ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ནི་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ནོར་ལུག་གི་ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའི་ནང་དུ་འཚོ་བ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲག་གནས་འཁྲི་འབུའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའི་ནང་ན་གནས་པའི་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་བུ་ནི་སྒོང་དབྱིབས་དང་འཇོང་དབྱིབས། ཚེག་དབྱིབས་སོགས་ཡོད་པ་གཏི་ཀེ་བརྒྱུད་དེ་མཆེད་ཅིང་། གཏི་ཀེས་ནོར་ལུག་གི་ཁྲག་འཇིབ་སྐབས་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་བུ་གཏི་ཀའི་ཁོག་ལ་འཛུལ་ནས་འཕེལ་བ་ཡིན།

https://baike.yongzin.com.....

ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རོགས།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ནི་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ནོར་ལུག་གི་ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའི་ནང་དུ་འཚོ་བ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲག་གནས་འཁྲི་འབུའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའི་ནང་ན་གནས་པའི་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་བུ་ནི་སྒོང་དབྱིབས་དང་འཇོང་དབྱིབས། ཚེག་དབྱིབས་སོགས་ཡོད་པ་གཏི་ཀེ་བརྒྱུད་དེ་མཆེད་ཅིང་། གཏི་ཀེས་ནོར་ལུག་གི་ཁྲག་འཇིབ་སྐབས་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་བུ་གཏི་ཀའི་ཁོག་ལ་འཛུལ་ནས་འཕེལ་བ་ཡིན།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།