ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར5ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.342 ཡིན།

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

match against the Fort Lauderdale Strikers on Saturday at 7 p.m. at Hofstra University. 0 ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Antonia 2015-05-11 11:28:00 Through friends

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Tigress Fort, in Domey.¶ §C-UÈ-XÍE-/stag mo dzong/ Takmo Dzong, in Domey. See Tigress Fort.¶ §C...-/'bri gung rdzong gsar/ The Drigung [Kagyu) Fort.¶ ]{…-C⁄E-_…C-]XÀP-GÈc-l…-uCc-R-/'bri gung rig

ཨི་བོ་ལཱ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའི་ཚན་རིག་པ་ཧྥོར་ཌ་རིག(Fort Detrick)ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཐོའི་ནང་། ཨེ་སྦོ་ལོ་གཉན་སྲིན་དེ་ སྔོན་གྲང་དམག་སྐབས་ཨུ་རུ་སུར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ནུས་ལྡན་མཚོན་ཆར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་མྱོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ མིང་གཞན། ཨི་བོ་ལཱ་ཚད་ནད་ཁྲག་ཤོར། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 埃博拉 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Ebola virus འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་སྟངས། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།