ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར8ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.119 ཡིན།

བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

compete, to contest || Do you want to compete in a wrestling match? mÈN-l…c-®‰-C-]uP-˛ÈN-l…-tÈN-Pc-]uP-P-e‰-]NÈN...make something fall, to overthrow || During the wrestling match I made him fall down. ®‰-C]Ã-]uP-˛ÈN-q...BÈ-UÈ]Ã-˛‰N-≠N-U_-®‡Tc-Pc-§‰E-`-Tí…c, ®‰-C wrestling || Wrestling is something I did when I was much

ཁེ་ཝིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པའི་བོད་དབྱིན་དབྱིན་བོདཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

compete, to contest || Do you want to compete in a wrestling match? mÈN-l…c-®‰-C-]uP-˛ÈN-l…-tÈN-Pc-]uP-P-e‰-]NÈN...make something fall, to overthrow || During the wrestling match I made him fall down. ®‰-C]Ã-]uP-˛ÈN-q...BÈ-UÈ]Ã-˛‰N-≠N-U_-®‡Tc-Pc-§‰E-`-Tí…c, ®‰-C wrestling || Wrestling is something I did when I was much

གྱད་འཐབ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 角力,摔跤 དབྱིན་ཡིག Wrestling, wrestling རྒྱས་འགྲེལ། 1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། ལུས་ཤུགས་འགྲན་སྡུར་བྱེད་པ། 角力,摔跤。比赛气力。 2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། ལུས་ཤུགས་འགྲན་སྡུར་བྱེད་པ།

སྦེ་ག_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 角力,摔跤 དབྱིན་ཡིག wrestling རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། ལུས་རྩལ་འགྲན་སྟངས་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། ཡུལ་སྐད་དུ་འཇུ་རེས་ཟེར། 2.བརྡ་དག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་ལས། ﹝法﹞གྱད་སྟོབས་འགྱེད་པའམ་གཅེར་བུར་འཛིངས་པའི་མིང་བྷེ་ཀཿཞེས་པའི་རྒྱ་གར་སྐད་ཟུར་ཆག་གམ།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།