ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར4ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.578 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

gnad/ the key points in the intent of the Direct Vision of the Ever-Excellent Mind Essence.¶ @⁄P-T\ÈN-/kun...' gter dag snang gsum/ Kama, Terma, and Pure Vision.¶ T@]-CKÈCc-R-/bka' gtogs pa/ astrologer.¶ ...received directly from an enlightened being. 6. Pure Vision NC-¶E-, received in a pure experience; and. 7

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་བསྡུས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Stories Genesis 1:1 - 2:3 Genesis 2:4 - 3:24 Genesis 4:1-16 Genesis 6:5 - 9:17 Genesis 11:1-9 Genesis 12:1-5;...21:1-7 Genesis 22:1-18 Genesis 24:1-27 Genesis 25:19-34; 27:1-40 Genesis 27:41- 28:22 Genesis 32:1 -...- 33:4 Genesis 37:1 -36; 39:1 - 47:11 Exodus 1:1 - 2:25 Exodus 3:1 - 4:19 Exodus 4:10 - 11:10 258

དྲ་རྒྱའི་དཔལ་འབྱོར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ཉོ་མཁན་གྱིས་ཉོ་འདོད་པའི་རེ་བ་དེ་བས་སློང་སླ། Broad Visionདྲ་ཐོག་ནས་མི་རྣམས་ལ་འདྲ་གཅོད་བྱས་པའི་མི་སྒེར་གྱི་ཚགས་པར་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 网络经济 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Network economy རིགས་དབྱེ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་པ། རྨང་གཞི། Internet

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།