ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར25ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.648 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

the recording now. 7) Mrs. Green _______ (not smoke) often. 8) Mr. Green _______ (smoke) in his bedroom...Rose, she, Helen d) Miss White, she, Mrs. Green Exercises 1. Read the new words several times...That girl is Mary’s elder sister. 3) They are Mr. Green’s children. 4) These two boys are college students

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

the recording now. 7) Mrs. Green _______ (not smoke) often. 8) Mr. Green _______ (smoke) in his bedroom...Rose, she, Helen d) Miss White, she, Mrs. Green Exercises 1. Read the new words several times...That girl is Mary’s elder sister. 3) They are Mr. Green’s children. 4) These two boys are college students

ཏུ་པོ་ལིན་བླ་མེད་གསུམ་གཅིག་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

གཞུང་གཉེར་སློབ་ཆེན། ས་གནས། College Green, Dublin 2 སློབ་གྲྭའི་རིགས་དབྱེ། ཕྱོགས་བསྡུས་རིགས་ཀ ངོ་སྤྲོད། Book of Kells)ནི་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་ཡིན། དེབ་དེ་བརྩམས་པའི་དུས་རབས་བར་མའི་དུས་འགོའི་ཆོས་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་དུས་སྐབས་ཡག་ཤོས་ཡིན་པ་དང་།

https://baike.yongzin.com.....

སམ་སུང་ཁ་པར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

S4 mini དང་། Galaxy S4 zoom བཅས་ཡོད། པར་ལེན་གྱི་ཐོན་རྫསGalaxy NX ཡིན། རྩིས་འཁོར་གྱི་ཐོན་རྫསATIV Book 9 Plus དང་། ATIV Book 9 Liteདང་། ATIV Qདང་། ATIV Tab 3དང་། ATIVOne 5བཅས་ཡིན་ནོ།། ཚོང་རྟགས། གྲངས་ཀའི་དུས་རབས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཀྱིས་སྤུས་རྟགས་ལ་གཞིགས་ནས་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ལས།

https://baike.yongzin.com.....

PDFརྣམ་པའི་གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་བཟོ་ཚུལ་ལམ་ཡིག་ཆའི་རྣམ་པPDFལ་འགྱུར་ཚུལ་ནི་ཅི་འདྲ་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

དེ་ཡང་གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་ཞེས་པ་དབྱིན་སྐད་དུElectronic Book བསྡུས་འབྲི་བྱས་ཚེE-bookལྟ་བུའོ། ། དེ་ནི་ཐོག་མར་སྤྱི་ལོ༡༩༧༡ལོར་ཨ་རིའི་ཨི་ལི་ནོའི་སི་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐུ་ ཞབསMichael Hart ལགས་ཀྱི་མིའི་རིགས་ཀྱི་གྲགས་ཅན་དཔེ་ཆ་རྣམས་གློག་ཀླད་ནང་འབྲི་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གླེང་ཞིང་ཐེངས་དང་པོར་སྲོལ་རྒྱུན་ཤོག་ངོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་གློག་རྡུལ་པར་གཞི་ལ་གཏག་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།