ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར14ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.11 ཡིན།

ཀྵུ__

and a Reintroduction to Hangzhou's Fei-lai-feng," Ars Orientalis, vol.14 (1984),8-9.Stephen (TIBET.CN) : <iframe width="100" height="22" frameborder="0" hspace="0" vspace="0" scrolling="no" src="http://ti.tibet.cn/zangli/09load_calendar_cn.asp?color=FFBE00&fsize=9&fcolor=000000"></iframe> :

ཧང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 杭州市 ནམ་ཟླ། ཚ་ཁུལ་ཕལ་བའི་དུས་རླུང་ནམ་ཟླ། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Hangzhou City མིང་གཞན། 临安、钱塘、武林、杭城 ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཧྭ་ཤར་ས་ཁུལ། རླངས་འཁོར་ཚབ་ཨང་། 浙A མངའ་ཁོངས། ཆུས10 རྫོང2

https://baike.yongzin.com.....

ཞི་ཧུའུ་མཚེའུ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 西湖 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། West Lake Cultural Landscape of Hangzhou West Lake ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ། ཀྲུང་གོ ཁོངས་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར། གནས་མཚམས། 30°14′45″N

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།