ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར5ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.584 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

supper Text The Summer Palace 55 This is the Summer Palace. It is a park...1) This is the Summer Palace. a. What is this? b. Is this the Summer Palace? 2)...They’re doing some shopping. The others are in the Summer Palace. They are boating on Kunming Lake. A.

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

supper Text The Summer Palace 55 This is the Summer Palace. It is a park...1) This is the Summer Palace. a. What is this? b. Is this the Summer Palace? 2)...They’re doing some shopping. The others are in the Summer Palace. They are boating on Kunming Lake. A.

ཁྲག་རྫིང་ཆུ་ཚན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 血池温泉 ས་གནས། འཇར་པན་པེ་ཧྥུ་གྲོང་ཁྱེར། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Blood Pond Hot Spring དྲོད་ཚད། 100℃ཐོན་ལ་ཉེ། ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ཁྲག་རྫིང་ཆུ་ཚན(དབྱིན་སྐད་དུBlood Pond Hot Springདང་འཇར་པན་གྱི་སྐད་ལjigokuཟེར་ཞིང་།

https://baike.yongzin.com.....

ཉིན་མཚན་བདུན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 七天七夜 དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་། Seven Days And Nights ཀུང་སི། ཧྲང་ཧའེ་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭ། ཞིས་ཨན་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭ། གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཡུལ། ཀྲུང་གོའི་སྐམ་ས་ཆེན་པོ། འཁྲབ་ཁྲིད་པ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།