ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར4ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.577 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

shackle mudra.¶ ôCc-±ÈC-U-/lcags sgrog ma/ the Chain, Chain-lady.¶ ôCc-±ÈU-/lcags sgrom/ the Iron box... 2. SC-CNÈE-U- the Noose. 3. c‰E-CNÈE-- U- the Chain. 4. ≠E-CNÈE-U- the Bell.¶ °È-UE-≈-WE-/sgo mang

དུག་སྲིན་འགོག་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཐོག་མར་ཤེས་མཁན་ནི་ཚན་རིག་པ་སུ་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

འཇར་མན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་རིག་པ་བ་ཆན་ཨིན(Chain,钱恩)གཉིས་ཀྱིས་གོམ་གང་མདུན་སྤོའི་སྒོ་ནས་ལེགས་བཅོས་བྱས་རྗེས། ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཐད་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། དབྱིན་ཇིའི་འབུ་ཕྲ་རིག་པ་བ་ཡ་ལི་ཧྲན་ཏ•ཧྥོ་ལའེ་མེ(Alexander Fleming,亚历山大•佛莱明)ནི་སྤྱི་ལོ1881ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས6ལ་སུའུ་ཀོ་ལན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།

ཁྲའེ་ཨེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 恩斯特·伯利斯·柴恩 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Ernst Boris Chain མཚན་ཧྲིལ་པོ། ཨུན་སི་ཐུ·པོ་ལི་སི·ཁྲའེ་ཨེན། རྒྱལ་ཁབ། དབྱིན་ཇི། འཁྲུངས་ཡུལ། འཇར་མན་གྱི་པོ་ལིན། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། སྤྱི་ལོ(1906.6.19-1979.8.12) མཐར་ཕྱིན་སློབ་གྲྭ།

https://baike.yongzin.com.....

ཡན་ཁྲུན་ཧྭ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Donor-Acceptor Complex: Infinite Chain Formed by Oxygen•••Iodine Interaction", J. Am. Chem. Soc., 123(44), 11069-11070, (སྤྱི་ལོ2001). Y. W. Zhang, S. Jin, Y. Yang, G. B. Li, S. J. Tian, J. T. Jia, C. S. Liao, C. H. Yan*, "Electrical རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 严纯华 རྒྱལ་ཁབ། ཀྲུང་གོ མི་རིགས། རྒྱ་རིགས། སྐྱེས་ཡུལ། ཧྲང་ཧའེ། སྐྱེས་ལོ། སྤྱི་ལོ1961ལོའི་ཟླ1པོ།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།