ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,833ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.403 ཡིན།

Mརིགས་བརྒལ་སྒྲ་ངོས་འཛིན་ཆས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དེའི་ཕྱིར། Mབརྒལ་བྲག་ཆའི་རླབས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་འོད་ཚེག་མི་ལུས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་སྟེང་འོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང་བསྟུན་ནས་སྟེང་འོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང་། Mརིགས་བརྒལ་སྒྲ་ངོས་འཛིན་ཆས་ཀྱི་མཚོན་རིས། Mརིགས་བརྒལ་སྒྲ་ངོས་འཛིན་ཆས་ཀྱི་ཉེར་སྤྱོད། Mརིགས་སྒྲ་བརྒལ་ངོས་འཛིན་ཆས་སྤྱིར་བཏང་དུ་ནང་ཁྲོལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཞིབ་དང་ཐོ་འགོད་

https://baike.yongzin.com.....

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྨད་ཆ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

GPÅ- ¿kmü Á¤-„Ë-¾ü M-mG ¾Û-»Þ¾ü zôhü M-G¼- zTÅ-»Þ¾-iâG GŸm-»P-M-G¼ü zôhü ¾Û-»Þ¾ü M-mG M-mG-Vïm-qôü Á¤-„Ë-¾-ŸïÅ-z...-zºÛ-M-G¼-HÛ-q|u3-b-GZÛÅ- yh-mÅ-hï-GZÛÅ-M-mG-bà-Ghm-iPÅ-bï-M-G¼-HÛ- VôÅ-n¤Å-M-»ÛG-bà-zNå¼-mÅ-M-»Þ¾-h...Ûˆ-¾-Mü ¾-M-Vïü ¾-M-Áô¼-zü hGº-ZïºÛ-¾-M-º±ô-zü M¾- Dz- Ûˆ-¾-M-hP-zhG-hzP-Áô¼-zü ¤ÛºÛ-ljÛP-¼ÞÅ- Z¤Å-m-¾-M-ºVô¼ü

ཤིན་ཅང་ནས་རྙེད་པའི་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་ཁྲམ་ཤིང་M.Tagh.b.I.0011པའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་ནས་རུས་གུ་རིབ་_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ཁྲམ་ཤིང་བཞི་ཡོད་དེ་M.I.xv.0019དང་། M.Tagh.b.I.0011དང་། M. Tagh.b.I.0059དང་། M.Tagh.c.IV.002བཅས་ཡིན་པ་དང་།...ི་ཁྲམ་ཤིང་ M . I . i i . 0 0 5 དང་། M . I . i v . 7 1 དང་། M . I . x i v. 1 0 2 དང་། M.I.xlii.008དང་།... ཁྲམ་ཤིང་དེ་དག་ལས་ཁྲམ་ཤིང་M.I.0027དང་། M.I.xl.16དང་། M.Tagh.b.I.0048དང་། M. Tagh.a.II.0026བཅས་ནི་རྣམ

ཨན་གྲོ་དྲུག་པ (Android M)ཡི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་ཡོད་དམ།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་བར་སྤྱི་ཟླ༡༢ཚེས༡༠ཉིན་བཀོད་དོན། ཨ་རིའི་གོ་གུལ་མཐུན་གཉེར་ལ་དབང་ཞིང་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་རིག་ལྡན་ཁ་པར་གྱི་མ་ལག་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཏེ། ཨན་གྲོ་མ་ལག་སྟེང་དུ་ད་ནས་བཟུང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དང་ མཐེབ་གཞོང (རྫོང་ཁའི་མཐེབ་གཞོང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཏེ། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གོ་རིམ་དུ་བསྒྲིགས་པའི་མཐེབ་གཞོང)བཅུག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཨའེ་ལུ་སེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཏེ་ཁེ་ས་སི་སློབ་ཆེན་ཨན་ཏེ་སེན(M . D. Anderson)འབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིམས་འགོག་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་དང་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་རིམས་འགོག་སྨན་བཅོས་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་རེན། ཁོང་ནི་ཧོ་ཧྭ་ཏེ་ཤིའུ་སི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་སུའོHHMIཡི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2012ལོར་སླེབས་སྐབས། སྤྱི་ལོ2012ལོར་ཏེ་ཁེ་ས་སི་ཀྲོའུ་བཙུགས་སློབ་ཆེན་གྱི་M.D.Andersonའབྲས་སྐྲན་ལྟེ་གནས་

https://baike.yongzin.com.....

ཅིའི་ཕྱིརརྩིས་འཁོར་གྱིས“བསམ་གཞིག”བྱེད་ཐུབ།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

གལ་ཏེ་རྩིས་འཁོར་དུ“ཙི་གུ་བྱི་ལ་ལ་སྐྲག་པ”ཞེས་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། Cནི་བྱི་ལ་ཞིག་དང་། Mནི་ཙི་གུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ན། འོ་ན“MནིCལ་སྐྲག་གམ”ཞེས་པའི་དྲི་བ་ལ་ཇི་ལྟར་ལན་འདེབས་དགོས་ཟེར་ན། གནད་དོན་འདི་ལ་དམིགས་ནས། རྩིས་འཁོར་གྱི་ཤེས་ཡོན་མཛོད་དུ་དོན་དངོས་གཉིས་དང་སྒྲིག་སྲོལ་གཅིག་ཉར་གསོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།