ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར2,734ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.451 ཡིན།

John D. Olivas_ཡོངས་འཛིན་བརྙན་རིས།

འཚོ་བྱེད་རྒྱུ།D
ཕ་ཡུལ་དྲན་གླུ། ༼གཞས་པ། བསྟན་ཆོས་ཨD

https://video.yongzin.com/video..... དེ་བས་མང་།

བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། (སྟོད་ཆ།)_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

D-Lm-qôü ôôôô xãGÅ-¼ÛGÅ-m-Åô-¤fô-zü d-iï¾-D-Lm-qôü D-LÅ-qü * D-Lm-qôü D-Lôhü ôôôô D-Lôh-qôü D-Lôh...qü D-hÛG D-ºhôGÅ-qü 176 D-ºhômü ôôôô D-bômü D-ºiÛü ÛÛÛÛ (1)D-±ôh-h¤-Z¤Å-±ôh-¾ïm-qü (2)mh- ºiÛü D-ºiÛ...-„ÀâGÅ- qü D-ºy¾ü Åô-Åô¼-D-º‚ïh-qü ¤-zÞ-D-ºy¾ü z¸º- ±P-D-ºy¾ü D-qôü D-ºy¾ü 178 D-ºyÛü ÛÛÛÛ ZÝP-hÝ-GbôP-zü

D སྡེ་པའི་ཀླན་ཀ_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

ས་སློབ་གཞིའི་དམའ་འབྲིང་སྐད་ཡིག སློབ་ཚན་དགུ་པ། D སྡེ་པའི་ཀླན་ཀ དང་པོ། སློབ་ཁྲིད་གྲོས་གཞི། རྩོམ་འ...ེབ་གཉིས་པ་ལས་བདམས་པ་ཡིན། གསུམ་པ། ཐ་སྙད་འགྲེལ་བ། Dསྡེ་པ། མིང་ཚབ་ཏུ་སྤྱད་པ་ཡིན་ཞིང་སྡེ་པ་ནི་གྲོང་ཚོའ

པོ་ཡེ་ཨེར།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

D. Boyerདང་དབྱིན་ཇིའི་ཅན་ཆའོ་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཆ་རྡུལ་སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་ཡུའེ་ཧན•ཝོ་ཁེ(John རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 保罗·波耶尔 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Paul D. Boyer མཚན་ཧྲིལ་བོ། པའོ་ལུའོ•པོ་ཡེ་ཨེར། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས།

https://baike.yongzin.com.....

གཞི་གྲངས་རིགས་གྲས།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

Sum,average,-total,Class,day,month,Student-name,tan,lotus-1-2-3,BASIC,li-ling གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ནི་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངོ་རྟགས་དང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིང་སྟེ། M.D.John,¥123,3D64,A>B 1.ཡིག་རྟགས་རྒྱུན་ཚད། Cཡི་སྐད་བརྡའི་ཡིག་རྟགས་རྒྱུན་ཚད་ནི་འདྲེན་རྟགས་རྐྱང་བའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་རྟགས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། ‘a’ ‘x’ ‘D’ ‘?’ ‘S’ཚང་མ་ནི་ཡིག་རྟགས་རྒྱུན་ཚད་ཡིན། ཡིད་གཟབ་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་ལ‘a’དང‘A’ནི་ཡིག་རྟགས་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།