ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར93ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.833 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

questions. / 0 ! 1) John is Nancy’s husband. Is Nancy's husband John? 16 2) Nancy is from England...where, when, why, which. 1) John is Nancy’s husband. Who is John? 2) Nancy is from England. ... welcome nephew niece class Text John Turner John Turner is an American. He comes from Boston

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

questions. / 0 ! 1) John is Nancy’s husband. Is Nancy's husband John? 16 2) Nancy is from England...where, when, why, which. 1) John is Nancy’s husband. Who is John? 2) Nancy is from England. ... welcome nephew niece class Text John Turner John Turner is an American. He comes from Boston

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན། | པྲ་དྲ།

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན་ཡོད། 0 Fabian 2014-11-27 18:53:06 Sorry, I'm busy style. John McEnroe calls her tennis, "a science experiment." 0 Luther 2014-11-27 06:58:37 Best

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན།

Vermeil promised Thurman he could play as a freshman. USC coach John McKay, meanwhile, had investorsbalked at the price it wanted for its shares. 2014-11-27 18:53:06 #7618 Fabian IP: 62.210.79.* Sorry, I'm

ཐུའུ་ལིང་བྱ་དགའ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སྤྱི་ལོ1971ལོ། ཡུའེ་ཧན·མའེ་ཁ་ཞི། John McCarthy མི་ཐབས་རིག་ནུས། སྤྱི་ལོ1972ལོ། ཨའེ་ཙི་ཀུ·ཏི་ཁུ་སི་ཁྲེ། ཏ་ནཱ·སི་ཁུ་ཐུ། Dana S. Scott སྤྱི་ལོ1977ལོ། ཡུའེ་ཧན·པཱ་ཁུ་སི། John Backus ཇུས་འགོད་ལས་ཆོད་ཆེ་ཞིང་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རིག་པ།

https://baike.yongzin.com.....

ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སློབ་གྲོགས10000ལྷག་ཙམ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ162ལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའི་མིང་གི་ཐོགས་དོན། རྒྱ་ཡིག་གི་གོམས་སྲོལ་ལྟར་ན“ཡུའེ་ཧན”(John)ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་སློབ་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་ཀྱང་། Johnsཡི་སྡེབ་སྦྱོར་འདི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ལ། དབྱིན་ཡིག་དེ་ཕ་སྐད་དུ་བྱས་ཀྱངJohn(ཡུའེ་ཧན)དང་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་པ་ཡིན། ཡེ་ཝུན་གྱིས་སྤྱི་ལོ1888ལོར་གྲོགས་པོར་བྲིས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་འཕྱ་སྨོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་

https://baike.yongzin.com.....

ཏའོ་ཨེར་ཏུན་ལ་མཛད་རྗེས་གང་དག་ཅིག་ཡོད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཀོའུ་ཧྥུ(John Gough)ཡིས་ཉིན་རེར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་ཟིན་བྲིས་སུ་འདེབས་པར་སྐུལ་མ་བཏངས། ཏའོ་ཨེར་ཏུན(John Dalton,约翰•道尔顿)ནི་སྤྱི་ལོ1766ལོའི་ཟླ9བའི་ཚེས5ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་ཁུན་པུའུ་ལན(Cumberland,坎伯兰)ས་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས།

ཐང་མོའུ་སུན་ནི་མི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

J.J.(Joseph John,Thomson 1856~1940)ཁོང་ནི་དབྱིན་ཇིའི་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། 1856ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས18ཉིན་མན་ཁྲུ་སི་ཐིག་ནས་སྐྱེས། 1940ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས30ཉིན་ཅན་ཆའོ་ནས་ཚེ་ལས་འདས། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་བར་མན་ཁྲུ་སི་ཐིག་སློབ་གླིང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཟོ་བཀོད་ཕྱོགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།