ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར125ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.131 ཡིན།

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་བསྡུས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

67 John the Baptist John was the son of Zechariah and Elizabeth. He was no ordinary man. John lived...fire. John fell at His feet in fear. Jesus showed John many things in a vision. He told John to write...Testament Stories Mark 12:41-44 John 13:1-17 John 13:18-30; Luke 22:7-23 John 13:31-38; Mark 14:43-46

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

questions. / 0 ! 1) John is Nancy’s husband. Is Nancy's husband John? 16 2) Nancy is from England...where, when, why, which. 1) John is Nancy’s husband. Who is John? 2) Nancy is from England. ... welcome nephew niece class Text John Turner John Turner is an American. He comes from Boston

ས་ག་ཟླ་བར་བལྟ་རྒྱུའི་གློག་བརྙན༼ བུདྷ ༽ དཔྱད་མཆན།

7747 Boris IP: 37.187.144.* Why did you come to ? motilium tablets House Speaker John Boehner, R-Ohio, who to stop commenting. 2014-12-01 16:22:01 #7737 Glenn IP: 37.59.32.* Thanks funny site pantoprazole

ཏའོ་ཨེར་ཏུན་ལ་མཛད་རྗེས་གང་དག་ཅིག་ཡོད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཀོའུ་ཧྥུ(John Gough)ཡིས་ཉིན་རེར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་ཟིན་བྲིས་སུ་འདེབས་པར་སྐུལ་མ་བཏངས། ཏའོ་ཨེར་ཏུན(John Dalton,约翰•道尔顿)ནི་སྤྱི་ལོ1766ལོའི་ཟླ9བའི་ཚེས5ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་ཁུན་པུའུ་ལན(Cumberland,坎伯兰)ས་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས།

མ་ཁི་སི་ཝེལ་ཁོ་ཐྲི།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྩོམ་པ་པོ། རྒྱལ་ཁོངས། ལྷ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ། ངོ་སྤྲོད། མ་ཁི་སི་ཝེལ་ཁོ་ཐྲི་ནི(John Maxwell Coetzeeསྤྱི་ལོ1940ལོ)ལྷོ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ཁེ་ཕུའུ་ཏོན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་རྩོམ་ རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 约翰·马克斯韦尔·库切 འཁྲུངས་ལོ། སྤྱི་ལོ1940 ཕྱི་ཡི་གི་མིང་། John Maxwell Coetzee ལས་རིགས། དགེ་རྒན།

https://baike.yongzin.com.....

སློབ་གསོ་རིག་པ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དབྱིན་ཇིའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ཀྲའོ་ཨུན་ལོ་ཁུ(John Locke)ཡིས《སློབ་གསོ་གླེང་བ》(Some Thoughts Concerning དུས་རབས19པའི་དུས་མཇུག་དང་དུས་རབས20པའི་དུས་འགོར་ཨ་རིར་དར་བའི་སློབ་གསོའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཚབ་མཚོན་མི་སྣར་ཨ་རིའི་ཏེའོ་ཡེ(John

https://baike.yongzin.com.....

ཐང་མོའུ་སུན་ནི་མི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

J.J.(Joseph John,Thomson 1856~1940)ཁོང་ནི་དབྱིན་ཇིའི་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། 1856ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས18ཉིན་མན་ཁྲུ་སི་ཐིག་ནས་སྐྱེས། 1940ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས30ཉིན་ཅན་ཆའོ་ནས་ཚེ་ལས་འདས། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་བར་མན་ཁྲུ་སི་ཐིག་སློབ་གླིང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཟོ་བཀོད་ཕྱོགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།