ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར91ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.865 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

questions. / 0 ! 1) John is Nancy’s husband. Is Nancy's husband John? 16 2) Nancy is from England...where, when, why, which. 1) John is Nancy’s husband. Who is John? 2) Nancy is from England. ... welcome nephew niece class Text John Turner John Turner is an American. He comes from Boston

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

questions. / 0 ! 1) John is Nancy’s husband. Is Nancy's husband John? 16 2) Nancy is from England...where, when, why, which. 1) John is Nancy’s husband. Who is John? 2) Nancy is from England. ... welcome nephew niece class Text John Turner John Turner is an American. He comes from Boston

ཨ་རིའི་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ཁང་གིས་མིག་དམར་ངོས་སུ་ཆུ་ཡོད་པ་ཐག་བཅད།

རྒྱུ་ཡོད་མེད་ལ་རག་ཡོད་འདུག། NASAཡི་ཚན་རིག་ལས་དོན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ནམ་ཨ་རིའི་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་པ་ལྗོ་ཧནJohn Grunsfeldགྱིས“ང་ཚོས་མིག་དམར་ངོས་སུ་ཚེ་སྲོག་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་འདིའི་སྣ་ཐིགཆུའི་རྗེས་ཤུལ་ཡོད་མེདལ་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད།

ཐུའུ་ལིང་བྱ་དགའ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སྤྱི་ལོ1971ལོ། ཡུའེ་ཧན·མའེ་ཁ་ཞི། John McCarthy མི་ཐབས་རིག་ནུས། སྤྱི་ལོ1972ལོ། ཨའེ་ཙི་ཀུ·ཏི་ཁུ་སི་ཁྲེ། ཏ་ནཱ·སི་ཁུ་ཐུ། Dana S. Scott སྤྱི་ལོ1977ལོ། ཡུའེ་ཧན·པཱ་ཁུ་སི། John Backus ཇུས་འགོད་ལས་ཆོད་ཆེ་ཞིང་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རིག་པ།

https://baike.yongzin.com.....

ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སློབ་གྲོགས10000ལྷག་ཙམ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ162ལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའི་མིང་གི་ཐོགས་དོན། རྒྱ་ཡིག་གི་གོམས་སྲོལ་ལྟར་ན“ཡུའེ་ཧན”(John)ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་སློབ་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་ཀྱང་། Johnsཡི་སྡེབ་སྦྱོར་འདི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ལ། དབྱིན་ཡིག་དེ་ཕ་སྐད་དུ་བྱས་ཀྱངJohn(ཡུའེ་ཧན)དང་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་པ་ཡིན། ཡེ་ཝུན་གྱིས་སྤྱི་ལོ1888ལོར་གྲོགས་པོར་བྲིས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་འཕྱ་སྨོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་

https://baike.yongzin.com.....

ཏའོ་ཨེར་ཏུན་ལ་མཛད་རྗེས་གང་དག་ཅིག་ཡོད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཀོའུ་ཧྥུ(John Gough)ཡིས་ཉིན་རེར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་ཟིན་བྲིས་སུ་འདེབས་པར་སྐུལ་མ་བཏངས། ཏའོ་ཨེར་ཏུན(John Dalton,约翰•道尔顿)ནི་སྤྱི་ལོ1766ལོའི་ཟླ9བའི་ཚེས5ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་ཁུན་པུའུ་ལན(Cumberland,坎伯兰)ས་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས།

ཐང་མོའུ་སུན་ནི་མི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

J.J.(Joseph John,Thomson 1856~1940)ཁོང་ནི་དབྱིན་ཇིའི་དངོས་ལུགས་རིག་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། 1856ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས18ཉིན་མན་ཁྲུ་སི་ཐིག་ནས་སྐྱེས། 1940ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས30ཉིན་ཅན་ཆའོ་ནས་ཚེ་ལས་འདས། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་བར་མན་ཁྲུ་སི་ཐིག་སློབ་གླིང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཟོ་བཀོད་ཕྱོགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།