ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར103ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.536 ཡིན།

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་བསྡུས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

67 John the Baptist John was the son of Zechariah and Elizabeth. He was no ordinary man. John lived...fire. John fell at His feet in fear. Jesus showed John many things in a vision. He told John to write...Testament Stories Mark 12:41-44 John 13:1-17 John 13:18-30; Luke 22:7-23 John 13:31-38; Mark 14:43-46

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

questions. / 0 ! 1) John is Nancy’s husband. Is Nancy's husband John? 16 2) Nancy is from England...where, when, why, which. 1) John is Nancy’s husband. Who is John? 2) Nancy is from England. ... welcome nephew niece class Text John Turner John Turner is an American. He comes from Boston

ཐུའུ་ལིང་བྱ་དགའ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སྤྱི་ལོ1971ལོ། ཡུའེ་ཧན·མའེ་ཁ་ཞི། John McCarthy མི་ཐབས་རིག་ནུས། སྤྱི་ལོ1972ལོ། ཨའེ་ཙི་ཀུ·ཏི་ཁུ་སི་ཁྲེ། ཏ་ནཱ·སི་ཁུ་ཐུ། Dana S. Scott སྤྱི་ལོ1977ལོ། ཡུའེ་ཧན·པཱ་ཁུ་སི། John Backus ཇུས་འགོད་ལས་ཆོད་ཆེ་ཞིང་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རིག་པ།

https://baike.yongzin.com.....

ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་སློབ་ཆེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

སློབ་གྲོགས10000ལྷག་ཙམ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ162ལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའི་མིང་གི་ཐོགས་དོན། རྒྱ་ཡིག་གི་གོམས་སྲོལ་ལྟར་ན“ཡུའེ་ཧན”(John)ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་སློབ་ཆེན་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་ཀྱང་། Johnsཡི་སྡེབ་སྦྱོར་འདི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ལ། དབྱིན་ཡིག་དེ་ཕ་སྐད་དུ་བྱས་ཀྱངJohn(ཡུའེ་ཧན)དང་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་པ་ཡིན། ཡེ་ཝུན་གྱིས་སྤྱི་ལོ1888ལོར་གྲོགས་པོར་བྲིས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་འཕྱ་སྨོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཧུའོ་ཕུའུ་ཅིན་སི་

https://baike.yongzin.com.....

ཏའོ་ཨེར་ཏུན་ལ་མཛད་རྗེས་གང་དག་ཅིག་ཡོད།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

ཀོའུ་ཧྥུ(John Gough)ཡིས་ཉིན་རེར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་ཟིན་བྲིས་སུ་འདེབས་པར་སྐུལ་མ་བཏངས། ཏའོ་ཨེར་ཏུན(John Dalton,约翰•道尔顿)ནི་སྤྱི་ལོ1766ལོའི་ཟླ9བའི་ཚེས5ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་ཁུན་པུའུ་ལན(Cumberland,坎伯兰)ས་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས།

སེམས་ལྡན་རབ་རྟོག་ནོར་འཛོལ་ཞེས་པའི་རྩོམ་རིག་གི་བརྡ་ཆད་ནི་སྤྱི་ལོ་ནམ་ཞིག་ལ་དར་བ་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

བརྡ་ཆད་འདི་ནི་ཝེ་ཐོ་རི་ཡའི་དུས་སྐབས(Victorian era)ཀྱི་དཔྱད་གཏམ་པ་ཇོ་ཧན་ར་སི་ཁིན(John Ruskin)གྱིས1856ལོར་ཐོག་མར་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྩོམ་རིག་འབྲི་སྟངས་འདིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བརྩེ་དུང་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སམ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཅོལ་བ་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་ལས་མིའི་ནང་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་མངོན་པར་མཚོན་ཐུབ་པའོ།།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།