ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར24ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.628 ཡིན།

དབྱིན་ཡིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

know English. • You know English. • She knows English. • We know English. • You know English. • They...• I study English. • You study English. • He (She) studies English. • We study English. • You study...They know English. • Do I know English? • Do you know English? • Does he know English? • Does she

དབྱིན་ཡིག་བསླབ་དེབ་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

know English. • You know English. • She knows English. • We know English. • You know English. • They...• I study English. • You study English. • He (She) studies English. • We study English. • You study...They know English. • Do I know English? • Do you know English? • Does he know English? • Does she

སྐད་བརྡ་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་དབྱིན་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས། རང་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་སྦྱངས་_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

དབྱིན་ཡིག་གི་བརྡ་སྤྲོད་སྦྱང་དུས་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་སློབ་དེབ་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་སྦྱང་དགོས། ༼Basic English Grammar་དབྱིན་ཡིག་རྨང་གཞིའི་བརྡ་སྤྲོད༽ ༼Fundamentals of English Grammar,དབྱིན་ཡིག་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རྩ་བ།༽ ༼Understanding and Using English Grammar ,ཆེས་མཐོ་བའི་དབྱིན་ཡིག་བརྡ་སྤྲོད?༽

སྤྱི་ཚོགས་སྐད་བརྡ་རིག་པ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

social stratification of English in New York City,Washington,D.C,Center for plied Linguistics)ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་དེས་ཤུགས་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཐེབས་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 社会语言学 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Sociolinguistics རིག་ཚན་ཚབ་ཨང་། 74025 ངོ་སྤྲོད། སྤྱི་ཚོགས་སྐད་བརྡ་རིག་པ་ནི་དུས་རབས20བའི་ལོ་རབས60བར་ཨ་རི་ནས་ཐོག་མར་དར་བའི་མཐའ་མཚམས་རིག་ཚན་ཞིག་ཡིན་

https://baike.yongzin.com.....

ཉིའུ་ཅིན་དབྱིན་ཡིག་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 牛津英语词典 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། The Oxford English Dictionary མིང་གཞན། ཉིའུ་ཅིན་དབྱིན་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཕྱི་ཡིག་གི་བསྡུས་འབྲི། OED ངོ་སྤྲོད། དབྱིན་ཇིར་ཡང་ཀྲུང་གོའི《ཚིག་ཁུངས》དང་རིགས་འདྲ་བའི་ལས་མཁོའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡོད་ཅིང་།

https://baike.yongzin.com.....

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།