ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར13ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.755 ཡིན།

ཏུར་ཐཱ”(Delta)གཞན་འགྱུར་དུག་སྡོང་དང་དེའི་འགོག་སྲུང་བྱེད་ཐབས།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

དུག་སྡོང་ཆེས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་རེད། “ཏུར་ཐཱ”(德尔塔 Delta)གཞན་འགྱུར་དུག་སྡོང་དང་དེའི་འགོག་སྲུང་བྱེད་ཐབས།

ཨའེ་ལུ་སེན།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

གནས་ཐོབ་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་ནི་གཅེན་པོDelta Kappa Epsilonཡི་གཅུང་པོ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་ཡིན། ལོ་བཞིའི་རྗེས་ཏེ་སྤྱི་ལོ1973ལོར་ཁོང་ལ་སློབ་གྲྭ་དེར་སྐྱེ་དངོས་ཚན་རིག་གི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་གནས་ རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 詹姆斯·艾利森 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། James P. Allison མཚན་ཧྲིལ་བོ། ཀྲན་མུའུ་སི ·ཨའེ་ལུ་སེན། རྒྱལ་ཁབ།

https://baike.yongzin.com.....

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

≠ÈN-]H"C-C…-`‰]"-TF"-/spyod 'jug gi le'u bcu/ Ten Chapters of the Introduction to the Conduct of a Bodhisattva...Possibly identical with the Scripture in Eight Chapters.¶ TU-_…`-/bam ril/ dull, weak, worn out, mould...le'u brgyad pa/ Tenth Day Practice in Eight Chapters.¶ WÂ-G"-/tshe chu/ longevity-nectar, elixir

ཏུ་ཨེར་ཐཱ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

དུག་སྡོངB.1.617.2ལ་ཏུ་ཨེར་ཐཱ(Delta)འགྱུར་གཟུགས་སུ་མིང་བཏགས། འབྱུང་རྐྱེན། འདི་ནི་ནད་དུག་རང་སྟེང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། དེmRNAནད་དུག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། ཏུ་ཨེར་ཐཱ(Delta)ཡིན་ཞེས་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་ཡོད། ཟླ8ཚེས5ཉིན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་མཉམ་འགོག་མཉམ་བཅོས་ལམ་སྲོལ་གྱི་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཏུ་ཨེར་ཐཱ་གཞན་འགྱུར་དུག་སྡོང་གིས་པྲོག་

https://baike.yongzin.com.....

ཁ་ཕཱ་ནི་སྐོམ་ཆུ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན།_ཡོངས་འཛིན་དྲིས་ལན།

Kappa)བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་རྒྱབ་སྤྲོད་དུ་བསྡད་པའི་ཚོང་རྟགས་དང་། “He Who Loves Me Follows Ms”ཞེས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ཚིག་གཅིག་པུ་འདི་ལས་བརྩེ་དུང་གི་ཉམ་འགྱུར་ཟབ་མོ་ཞིག་མངོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། འདི་ནི་དབྱི་ཏ་ལིའི་ལུས་རྩལ་གྱོན་གོས་ཚོང་རྟགས་ཁཱ་ཕ་ཡིན། དུས་རབས20པའི་ལོ་རབས80པའི་དུས་འགོར། ཁཱ་ཕ་ཡིས་ལུས་རྩལ་གྱོན་གོས་སྣ་ཚོགས་གསར་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁྱད་ཆོས་ནི། ལུས་ལ་དམ་འབྱར་གྱི་དར་སྲོལ་གསོན་ཤུགས་

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།